«

»

мај 16

Конкурс за доделу бесповратних средстава за подизање нових или обнављање постојећих вишегодишњих засада воћака у 2018. години

На основу члана13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 10/13, 142/14,103/15 и 101/16), члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС “ број129/07, 83/14-др. Закони  101/16-др. Закон) и члана 62. Статута општине Александровац (“ Службени лист општине Александровац“ број 7/08, 1/12, 13/12, 3/13, 11/16 и 4/17), Одлуке о буџету општине Александровац за 2018.годину (“Службени лист општине Александровац“  број 11/2017), сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00-2099/2018/09 од 28. марта 2018.године и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Александровац за 2018.годину, број 020-112/2018-01 (“Службени лист општине Александровац“ бр.5/18), начелник Општинске управе општине Александровац расписује

 

К О Н К У Р С

За доделу бесповратних средстава за подизање нових или обнављање постојећих

(крчење и подизање), вишегодишњих засада воћака у 2018. години

на територији општине Александровац

 

1.Циљ и предмет конкурса

            Циљ је подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача кроз повећање и стабилност  дохотка пољопривредних газдинстава, повећање производње, веће површине под засадима сертификовaног садног материјала воћа.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање), вишегодишњих засада воћака у 2018.години на територији општине Александровац.

 

 1. Висина и намена средстава

За реализацију конкурса предвиђен је укупан износ од 5. 000 000,00 динара. Опредељени износ бесповратних средстава за подизање засада шљиве је 3.000 000,00динара, јабуке  1.000 000,00динара и крушке 1.000 000,00динара.Износ подстицаја по кориснику за подизање матичног засада воћа шљиве, крушке и јабуке износи 70%,  максимално до 80,00 динара по комаду саднице.  Максималан износ по једном захтеву не може прећи 120.000,00 динара. Приликом обрачуна се узима вредност без пореза на додату вредност (ПДВ).

 

 1. Корисници средстава

Право на коришћење подстицајних средстава имају корисници с територије општине Александровац и  са производњом на тероторији општине Александровац и то:

 – Физичка лица – носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава, чија су газдинства у активном статусу за 2018.годину.

– Предузетници и правна лица уписани у Регистар пољопривредних газдинстава (у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју), са територије општине Александровац .

 1. Услови за учешће на конкурсу

                                                                                                                                       

 1. Подносилац пријаве треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
 2. Подносилац пријаве мора бити са територије општине Александровац и производњом на територији општине Александровац;
 3. За предузетника и правно лице: регистровано пољопривредно газдинство мора бити уписано у Регистар пољопривредних гадинстава и налазити се у активном статусу, мора бити регистровано у Агенцији за привредне регистре и бавити се делатношћу за коју конкурише. Задруге морају имати најмање пет задругара чланова задруге који су у складу са Правилником уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу;
 4. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев не може да користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
 5. Подносилац захтева мора да има измирене пореске обавезе и доспеле јавне дажбине према локалној самоуправи;
 6. Плаћање путем компензације и цесије неће бити признато.

 

 1. Временски оквир конкурса

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 5.11. 2018.године. Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву и то за саднице које нису купљене пре 1. 9. 2018.године.  Захтеви за доделу бесповратних средстава за подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака у 2018. години на територији општине Александровац, подносе се од 14. маја 2018.године до 5. новембра 2018.године.

           

 1. Потребна документација којом се доказује

испуњеност услова за учешће на конкурсу

 

 1. Читко попуњен образац пријаве који чини саставни део конкурса. Образац 1;
 2. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта за носиоца РПГ, односно овлашћеног лица у правном лицу;
 3. Фотокопија картице наменског текућег рачуна;
 4. Предрачун који мора да гласи на име подносиоца захтева на коме је јасно исказана основна цена коштања, ПДВ и укупна цена плаћања трошкова.
 5. Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а, тај податак мора да буде јасно наведен на предрачуну.
 6. . Потврда о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства за 2018.годину коју издаје Управа за трезор;
 7. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава за 2018. годину са подацима о биљној структури и катастарским парцелама, коју издаје Управа за трезор;
 8.  Потписана и оверена изјава да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја. Образац 2;
 9.  Уверење о измиреним пореским обавезама и доспелим јавним дажбинама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, не старије од 3 месеца;
 10.  Инвестициона сагласност, односно одобрење Министарства за подизање вишегодишњих засада на закупљеном пољопривредном земљишту у државној својини;
 11. Уговор о закупу, односно коришћењу ако је производни засад подигнут на закупљеном земљишту или земљишту за које је склопљен уговор о коришћењу оверен код надлежног органа;
 12.  Сва потребна документа морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или као оверена копија;
 13. Документа издата на страном језику морају да буду преведена на српски језик код овлашћеног судског тумача;
 14. Јединствена царинска исправа за увозне саднице;
 15. Копија плана и извод из катастра непокретности (са подацима о власништву, теретима и ограничењима ) препис листа непокретности, односно препис поседовног листа, за све катастарске парцеле које су предмет захтева.

 

Додатна обавезна документација за правна лица:

 1. Извод из Агенције за привредне регистре не старији од три месеца од дана подношења захтева;
 2. Фотокопија потврде о пореском идентификационом броју;
 3. Отворен посебан наменски подрачун код Управе за трезор или поднет захтев за исти;

 

            Потребна документа могу се предати у оригиналу или као оверене фотокопије.

 

 1. Начин достављања пријава

Захтев са потребном документацијом доставити лично на шалтеру  Услужног центра општине Александровац, или могу бити послате поштом на адресу: Општина Александровац, Јаше Петровића 26, 37 230 Александровац са назнаком за Конкурс за доделу бесповратних средстава  за подизање нових или обнављање постојећих ( крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака у 2018. години на територији општине Александровац за “Комисија за подстицаје развоја пољопривреде општине Александровац  – не отварај“

 

 1. Контакт за додатне информације

Додатне информације можете добити путем телефона 037/3751-069 од 07,00 до 15,00 часова у Одељењу за пољопривреду и рурални развој општине Александровац.

Текст Конкурса, обрасце и Правилник о додели бесповратних средстава за подизање нових или обнављање постојећих ( крчење и подизање), вишегодишњих засада воћака у 2018. години на територији општине Александровац  могу се преузети лично у Одељењу за пољопривреду и рурални развој општине Александровац и са интернет адресе:   www.aleksandrovac.rs  

 

 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Број: 320-14-1/2018-06  од 7. маја 2018. године


ПРИЛОЗИ

Образац 1

Oбразац 2 – Изјава

Правилник

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email