«

»

мај 17

Конкурс за доделу бесповратних средстава за набавку квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза у 2021. години на територији општине Александровац

На основу члана13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“ Службени гласник Републике Србије “ бр. 10/13, 142/14,103/15 и 101/16), члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник “ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 85.Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 2/19 ), Одлуке о буџету општине Александровац за 2021. годину (“Службени лист општине Александрова“ број 28/20 и 3/21), сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320/00/03645/2021/09 од 16. априла 2021.године, Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Александровац за 2021.годину, број 020-368/2021-01 (“Службени лист општине Александровац“ број 10/2021) и  Правилника о додели бесповратних средстава за набавку квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза у 2021. години на територији општине Александровац (“Службени лист општине Александрова“ број 11/21),   начелник Општинске управе општине Александровац расписује

 

К О Н К У Р С

 

За доделу бесповратних средстава за набавку квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза у 2021. години на територији општине Александровац

 

1.Циљ и предмет конкурса

            Циљ је подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача кроз повећање и стабилност  дохотка пољопривредних газдинстава, повећање производње. Раст и унапређење конкурентности и прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта. Већи број газдинстава која се баве производњом млека и млечних производа. Побољшање продуктивности и квалитета млека и производа од млека уз смањење трошкова производње. Унапређење генетског потенцијала животиња за производњу млека. 

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за набавку квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, овац и коза у 2021.години на територији општине Александровац.

 

 1. Висина и намена средстава

За реализацију конкурса предвиђен је укупан износ од 2.000 000,00 динара. 

Износ подстицаја по кориснику за набавку квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза у 2021.години је 80%,  од инвестиције, без ПДВ-а. Максималан износ подстицаја  по кориснику је 150.000,00 динара. 

 1. Корисници средстава

 

Право на коришћење бесповратних средстава имају физичка лица носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним статусом. Привредна друштва регистрована у националном регистру у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју, са територије општине Александровац. Земљорадничке задруге-које имају најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

 

 1. Услови за учешће на конкурсу

                       

 1. Подносилац пријаве треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
 2. Подносилац пријаве мора бити са територије општине Александровац и производњом на територији општине Александровац;
 3. За предузетника и правно лице: регистровано пољопривредно газдинство мора бити уписано у Регистар пољопривредних гадинстава и налазити се у активном статусу; мора бити регистровано у Агенцији за привредне регистре и бавити се делатношћу за коју конкурише. Да није у Агенцији за привредне регистре регистровано: да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности; да је осуђиван због привредног преступа и поступка ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другого органа са обавезујућом снагом. Задруге морају имати најмање пет задругара чланова задруге који су у складу са Правилником уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу; 

4.Уколико је корисник привредно друштво треба да:- је разврстано у микро, макро или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;- у структури власништва има мање од 25% учешћа јавног капитала;-није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;

5.Уколико је корисник земљорадничка задруга треба да је разврстана у микро, макро или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;

 1. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев не може да користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
 2. Подносилац захтева мора да има измирене пореске обавезе и доспеле јавне дажбине према локалној самоуправи; 

8.Да наменски користи и не отуђи, нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева, у периоду од пет година од дана набавке приплодног грла;

           9.У случају када није власник објекта у коме су смештена приплодна грла за која је поднео захтев, неопходно је да на њему има право закупа, односно коришћења од најмање пет година, односно коришћења на основу Уговора закљученог са закуподавцем, на период закупа-коришћења од најмање пет годиа, почев од клендарске године за коју се подноси захтев за коришћења подстицаја.

 1. Плаћање путем компензације и цесије неће бити признато
 2. По редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених Правилником.

 

 1. Временски оквир конкурса

 

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 5.11.2021.године. Захтеви за доделу бесповратних средстава за набавку квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза у 2021. години на територији општине Александровац, подносе се од 17.маја 2021, за грла купљена по расписивању Конкурса закључно са 5.новембра 2021.године. 

           

 1. Потребна документација којом се доказује 

испуњеност услова за учешће на конкурсу

 

 1. Читко попуњен образац пријаве који чини саставни део Конкурса. Образац 1; 
 2. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта за носиоца РПГ, односно овлашћеног лица у правном лицу; 
 3. Фотокопија картице наменског текућег рачуна; 
 4. Рачун (са идентификационим бројем животиње), који мора да гласи на име подносиоца захтева на коме је јасно исказана основна цена коштања, ПДВ и укупна цена плаћања трошкова, издатих после објављивања Конкурса. Уз рачун прилаже се фискални исечак, односно оверена потврда о преносу средстава, односно оверен извод из банке. Такође треба приложити отпремницу, односно фактуру.

Потврда банке о преносу средстава или извод (оверени од стране банке) у случају када је плаћање извршено безготовински.

 1. Отпремница за набавку квалитетног приплодног грла, односно међународни товарни лист, ако је подносилац захтева директно извршио увоз;
 2. Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а, тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну;
 3. Потврда о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства за 2021.годину коју издаје Управа за трезор; 
 4. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о сточном фонду за 2021. годину;
 5. Потписана и оверена изјава да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације и др. из буџета Републике Србије), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја,Образац 2; 
 6. Уверење о измиреним пореским обавезама и доспелим јавним дажбинама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, не старије од 3 месеца; 

11.Уговор о закупу, односно коришћењу, ако су приплодна грла смештена у објекат другог власника, за које је склопљен уговор о коришћењу оверен код надлежног органа;

12.Сва потребна документа морају да гласе на подносиоца захтева  и прилажу се у оригиналу или као оверена копија;

13.Документа издата на страном језику морају да буду преведена на српски језик код овлашћеног судског тумача;

14.Јединствена царинска исправа ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;

15.Фотокопија пасоша за грло за које се подноси захтев.

 

Додатна обавезна документација за правна лица: 

 1. Извод из Агенције за привредне регистре не старији од три месеца од дана подношења захтева; 
 2. Фотокопија потврде о пореском идентификационом броју; 
 3. Отворен посебан наменски подрачун код Управе за трезор или поднет захтев за исти; 

 

Потребна документа могу се предати у оригиналу или као оверене фотокопије. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати

 

 1. Начин достављања пријава

 

Захтев са потребном документацијом доставити лично на шалтеру  Услужног центра општине Александровац, или може бити послат поштом на адресу: Општина Александровац, Јаше Петровића 26, 37 230 Александровац са назнаком за Конкурс за доделу бесповратних средстава  за набавку квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза у 2021. години на територији општине Александровац за “Комисија за подстицаје развоја пољопривреде општине Александровац  – не отварај“ 

 

 1. Контакт за додатне информације

 

Додатне информације можете добити путем телефона 037/3751-069 од 07,00 до 15,00 часова у Одељењу за пољопривреду и рурални развој општине Александровац. 

 

Текст Конкурса, обрасце и Правилник о додели бесповратних средстава за квалитетна  приплодна грла млечних раса: говеда, оваца и коза у 2021. години на територији општине Александровац  могу се преузети лично у Одељењу за пољопривреду и рурални развој општине Александровац и са интернет адресе:   www.aleksandrovac.rs   

 

 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Број: 320-38-1/2021-06 од 14.мај 2021. године

 

                                   Обрадила                                                                               Начелник општинске ураве 

Начелник одељења за пољопривреду и рурални развој                                    Милан Минић, дипл.правник

            Радица Џамић Старинац,дипл.инж.                                                   

 

ПРАВИЛНИК

Print Friendly, PDF & Email