«

»

мај 18

КОНКУРС – за доделу бесповратних средстава у оквиру мере 100.2 Кредитна подршка, шифра инвестиције 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите у  2023.години на територији општине Александровац

На основу члана13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“ Службени гласник Републике Србије “ бр. 10/13, 142/14, 103/15, 101/16 и 35/2023), члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник “ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 85.Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 2/19 ), Одлуке о буџету општине Александровац за 2023. годину (“Службени лист општине Александровац“ број 33/22), сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00-06827/2023-09 од 24. априла 2023.године, Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Александровац за 2023.годину, број 020-307/2023-01 (“Службени лист општине Александровац“ број 9/2023) и Правилника за доделу бесповратних средстава у оквиру мере 100.2 Кредитна подршка у  2023.години на територији општине Александровац број 320-27/2023 (“Службени лист општине Александровац“ број 10/2023), начелник Општинске управе општине Александровац расписује

 

 

К О Н К У Р С

за доделу бесповратних средстава у оквиру мере 100.2 Кредитна подршка, шифра инвестиције 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите у  2023.години на територији општине Александровац

 

  

1.Циљ и предмет конкурса

 

Циљ је побољшање продуктивности и квалитета пољопривредне производње и прераде. Подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача кроз повећање и стабилност  дохотка пољопривредних газдинстава, повећање производње. Повећање ефикасности, конкурентности и одрживости пољопривредне производње. Модернизација производње и прераде и унапређење квалитета производа у свим областима пољопривредне производње, прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта. Већи број газдинстава која имају сигуран приход.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање камата за пољопривредне кредите из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Александровац за 2023.годину.

 1. Висина и намена средстава

 

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по Правилнику и по Конкурсу износи до 1.000.000,00 динара. 

Интензитет помоћи: исплата 100% номиналне камате за кредите од 100.000,00 динара до 500.000,00 динара до 12 месеци, на каматну стопу банке до 10% . Максималан износ подстицаја по кориснику је 50.000,00 динара.

Корисници кредита сами врше обезбеђење кредита према условима банке, а поред главнице отплаћују и  све трошкове и провизије за пуштање кредита у течај.

 

 1. Намена за које се могу користити бесповратна средства

 

             Бесповратна средства која се додељују по овом Конкурсу намењена су за:

 

 • Kредитну подршку за развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства, ако се одобрени износ кредита користи за набавку:

 

1) семена и садног материјала за ратарство, воћарство, виноградарство, повртарство и цвећарство;

2) свих врста ђубрива;

3) свих врста средстава за заштиту биља.

 

 

 • Кредитну подршку за инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему остварује се ако се одобрени износ кредита користи за набавку нове:

 

 • механизације и опреме за ратарску и повртарску производњу, индустријског, лековитог, ароматичног и зачинског биља, производњу воћа украсног биља, односно цвећа, и то за:

 

(1) механизацију за основну и предсетвену обраду земљишта,

(2) механизацију за сетву ратарских култура,

(3) механизацију за заштиту ратарских култура од болести, штеточина и корова,

(4) опрему за чување, прераду, односно паковање уљаних култура, гајеног лековитог, зачинског и ароматичног биља, гајених врста гљива,

(5) опрему за чување, прераду, односно паковање шумских плодова и лековитог биља сакупљеног из природе,

(6) механизације за сетву и садњу повртарског биља и цвећа,

(7) механизације и опреме за заштиту воћа, поврћа и цвећа од болести, штеточина, корова, града и хладноће,

(8) опреме и материјала за гајење воћа, поврћа и цвећа у заштићеном простору покривеног пластичним материјалима,

(9) механизације за бербу воћа, поврћа и обликованог украсног биља,

(10) опреме за прање, калибрирање, класирање, полирање и паковање воћа, поврћа и цвећа, као и бокс палета за складиштење воћа и поврћа у хладњачама и расхладних уређаја за хладњаче,

(11) механизације за уклањање остатака након резидбе воћа, 

(12) опреме за паковање садног материјала украсног биља (семена, луковица, садница),

(13) мулчера,

(14) хексагона са прикључцима (мулчер са прикључцима),

(15) машина за зелену бербу,

(16) улагача за ђубриво,

(17) механичких средстава за заштиту биља

 

2)опреме за сушаре за житарице, уљарице, поврће, воће и лековито биље;

 

3) механизације и опреме за наводњавање;

 

4) механизације и опреме за сточарску производњу, и то:

 

(1) механизације за припрему кабасте сточне хране,

(2) опреме за мужу, хлађење и чување млека,

(3) опреме за системе за аутоматско напајање и исхрану животиња,

(4) механизације и опреме за манипулацију стајњаком и осоком,

(5) опреме за вентилацију објеката за гајење животиња,

(6) опреме за гајење и терморегулацију свињарских и живинарских фарми,

(7) специјализоване опреме за живинарске фарме за производњу конзумних и приплодних јаја,

(8) опреме за пчеларство

 

– Кредитну подршку за набавку хране за животиње остварује се ако се одобрени износ кредита користи за набавку хране за животиње која испуњава услове у погледу квалитета, у складу са посебним прописом којим се уређује квалитет хране за животиње, и то за:

 

1) хранива (изузев зрнастих хранива);

2) премиксе;

3) смеше.

 

Правно лице и предузетник остварују право на кредит за набавку нове опреме за производњу ракије и вина ако су уписани у Регистар произвођача јаких алкохолних пића, односно у Винарски регистар.

 

 1. Корисници средстава

 

Право на коришћење бесповратних средстава имају физичка лица носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним статусом. Привредна друштва регистрована у националном регистру у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју, са територије општине Александровац. Земљорадничке задруге-које имају најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

 

 1. Услови за учешће на конкурсу

                       

 1. Подносилац пријаве треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
 2. Подносилац пријаве мора бити са територије општине Александровац и производњом на територији општине Александровац;
 3. За предузетника и правно лице: регистровано пољопривредно газдинство мора бити уписано у Регистар пољопривредних гадинстава и налазити се у активном статусу; мора бити регистровано у Агенцији за привредне регистре и бавити се делатношћу за коју конкурише. Да није у Агенцији за привредне регистре регистровано: да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности; да је осуђиван због привредног преступа и поступка ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другого органа са обавезујућом снагом. Задруге морају имати најмање пет задругара чланова задруге који су у складу са Правилником уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу; 

4.Уколико је корисник привредно друштво треба да:- је разврстано у микро, макро или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;- у структури власништва има мање од 25% учешћа јавног капитала;-није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;

5.Уколико је корисник земљорадничка задруга треба да је разврстана у микро, макро или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;

 1. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев не може да користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
 2. Подносилац захтева мора да има измирене пореске обавезе и доспеле јавне дажбине према локалној самоуправи; 
 3. 8. Плаћање путем компензације и цесије неће бити признато;
 4. По редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених овим Правилником.
 5. 10. У случају да најближи сродници, брачни другови, отац и син, браћа, сестре и др. живе на истој адреси а носиоци су два или више различитих пољопривредних газдинстава, не могу остварити подстицаје за свако пољопривредно газдинство појединачно, већ се може поднети само једна пријаваод једног носиоца газдинства
 6.         11. Подносилац захтева са јединственим матичним бројем ( ЈМБГ ), које има регистровано пољопривредно газдинство као физичко лице и/или предузетник, правно лице, задруга и др., не може остварити субвенције за више газдинстава, већ само за једно од напред наведених.

 

 1. Временски оквир конкурса

 

Конкурс је отворен до утрошка средстава а најкасније до 5.новембра 2023. године. Захтеви за доделу бесповратних средстава за меру 100.2 Кредитна подршка, шифра инвестиције 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите  у 2023.години,  подносе у току године са почетком од 29.маја 2023.године до 5.новембра 2023.године. Документација поднета на Конкурс не враћа се. Средства за подршку инвестиција према Правилнику и по Конкурсу додељују се бесповратно. Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву.

 

 

 1. Потребна документација којом се доказује 

испуњеност услова за учешће на конкурсу

 

 1. Читко попуњен образац пријаве који чини саставни део Конкурса. Образац 1; 
 2. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта за носиоца РПГ, односно овлашћеног лица у правном лицу; 
 3. Фотокопија картице наменског текућег рачуна; 
 4. Рачун који мора да гласи на име подносиоца захтева на коме је јасно исказана основна цена коштања, ПДВ и укупна цена плаћања трошкова. Уз рачун прилаже се фискални исечак (и оверена потврда/извод о преносу средстава од банке у случају безготовинског плаћања). Такође треба приложити отпремницу, односно фактуру.
 5. Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а, тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну;
 6. Потврда о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства за 2023.годину коју издаје Управа за трезор или из еАграра; 
 7. 7. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о биљној структури за 2023.годину, издату од Управе за трезор или из система еАграра за машине и опрему из сектора воћа, сектора поврћа, сектора житарица и индустријског биља, сектора виноградарства и др), као и за подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе на територији општине Александровац у 2023. години;
 8. 8. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о сточном фонду за 2023. годину, издату од Управе за трезор или из система еАграра, за машине и опрему из сектора производње млека, сектора производње меса, сектора производње конзумних јаја и сектора пчеларство; 
 9. 9. Потписана и оверена изјава да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја,Образац 2; 
 10. 10. Уверење о измиреним пореским обавезама и доспелим јавним дажбинама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, не старије од 3 месеца; 
 11. 11. Сва потребна документа морају да гласе на подносиоца захтева  и прилажу се у оригиналу или као оверена копија;

12.Документа издата на страном језику морају да буду преведена на српски језик код овлашћеног судског тумача;

13.Јединствена царинска исправа за увозне машине, уређаје, опрему, саднице и др.

14.Инвестициона сагласност, односно одобрење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за подизање вишегодишњих засада на закупљеном пољопривредном земљишту у државној својини;

15.Уговор о закупу, односно коришћењу ако је производни засад подигнут на закупљеном земљишту или земљишту за које је склопљен уговор о коришћењу оверен код надлежног органа;

16.Копија плана и извода из катастра непокретности (са подацима о власништву, теретима и ограничењима) препис листа непокретности, односно препис поседовног листа за све  катастарске парцеле које су предмет захтева за подизање вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе;

17.Фотокопија пасоша за грло за које се подноси захтев.

 1. Документација изабране банке којом се доказује да је подносиоц захтева код изабране банке остварио пољопривредни кредит.
 2. Kопија гарантног листа за извршену набавку механизације и опреме за коју је по важећим прописима утврђена обавеза издавања гарантног листа.

 

Додатна обавезна документација за правна лица: 

 1. Извод из Агенције за привредне регистре не старији од три месеца од дана подношења захтева; 
 2. Фотокопија потврде о пореском идентификационом броју; 
 3. Отворен посебан наменски подрачун код Управе за трезор или поднет захтев за исти; 

 

Потребна документа могу се предати у оригиналу или као оверене фотокопије.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

 

 1. Начин достављања пријава

 

Захтев са потребном документацијом доставити лично на шалтеру  Услужног центра општине Александровац, или може бити послат поштом на адресу: Општина Александровац, Јаше Петровића 26, 37 230 Александровац са назнаком за Конкурс за доделу бесповратних средстава у оквиру мере 100.2 Кредитна подршка, шифра инвестиције 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите на територији општине Александровац за “Комисија за подстицаје развоја пољопривреде општине Александровац  – не отварај“ 

 

 1. Контакт за додатне информације

 

Додатне информације можете добити путем телефона 037/3751-069 од 07,00 до 15,00 часова у Одељењу за локални економски развој и пољопривреду општине Александровац. 

 

Текст Конкурса, обрасце и Правилник о додели бесповратних средстава за доделу бесповратних средстава у оквиру мере 100.2 Кредитна подршка, шифра инвестиције 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите на територији општине Александровац, могу се преузети лично у Одељењу за локални економски развој и пољопривреду општине Александровац и са интернет адресе:   www.aleksandrovac.rs.   

 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Број: 320-27-1/2023-06 од 15.мај 2023.године

 Начелник општинске ураве 

Милан Минић, дипл.правник

 

                         Обрадила   

Начелник одељења за локални економски развој и пољопривреду

 Радица Џамић Старинац,дипл.инж.                                                   

 

ПРИЛОЗИ


Изјава

Правилник 

Пријава

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email