«

»

мај 14

Јавно обавештење спортским организацијама са територије Општине Александровац

          У циљу усклађивања финансирања програма и пројеката у области спорта из буџета општине Александровац са одредбама Закона о спорту ( чл. 137., чл. 138. и чл 141.), Скупштина општине Александровац је донела Одлуку о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потебе и интереси грађана у области спорта у општини Александровац.

          У складу са Одлуком потребе и интереси грађана општине Александровац (из члана 137. Став 1. Закона) остварују се кроз финансирање и суфинансирање програма и пројеката из средстава буџета и то:

 1. Годишњи програм (члан 137. став 1. Тачке 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12) ,13), 14), и 16)
 2. Посебни програми (члан 137.став 1.Тачке 4), 9), 11) и 15)

 

Носилац програма мора да испуни следеће услове:

 • Да буде регистрован у складу са Законом;
 • Да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;
 • Да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није другачије одређено;
 • Да има седиште на територији општине Александровац, ако Законом или овом одлуком није другачије утврђено;
 • Да је директно одговоран за припрему и извођење програма;
 • Да је предходно обављао делатност најмање годину дана;
 • Да испуњава у складу са Законом, прописане услове за обављање спорских активности и делатности;
 • Да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;
 • Да располаже капацитетима за реализацију програма.

 

Носилац програма не може да:

 • Буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
 • Има блокаду пословног рачуна у тренутку закључивања уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
 • Буде у послење две године правоснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавања негативних појава у спорту.

Спортска организација која је носилац годишњег програма мора бити члан одговарајућег националног спортског савеза преко кога се остварују општи интереси у области спорта, а носиоци посебних програма могу бити све организације у области спорта са седиштем на територији општине Александровац.

Предлог свог годишњег програма и годишњих програма организација у области спорта са седиштем на териториј општине Александровац подноси Савез спортова, а предлог посебних програма свака организација за себе.

Годишњи програм извршава се по динамици предвиђеној Програмским календаром (члан 6. Одлуке), а на основу Jавног обавештештења.

Посебан програм извршава се по јавном позиву који се расписује у току календарске године.

У вези са горе наведеним обавештавамо вас да је рок за доставу апликационих формулара за годишње програме 01. јун 2021.године.

Напомена: Документација се предаје сваког радног дана од 8-14 часова, у канцеларију Савеза спортова, улица Крушевачка бб. Предлог годишњег програма се предаје у три примерка у обележеној коверти. Назив спортске организације  написати на коверти и насловити на:

 

                                 ПОДНОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

                      САВЕЗ СПОРТОВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

OБРАЗАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

Print Friendly, PDF & Email