«

»

мар 20

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Александровац у 2023. години

На основу члана 17.и 19. Закона о јавном информисању и медијима (,,Службени гласник РС”, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење) , члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( „Службени гласник РС“, број:16/16, 8/17 i 6/23), члана 68. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац”, број 2/19), Одлуке о буџету општине Александровац за 2023 годину  (“Сл.лист општине Александровац “ број 33/22),и Одлуке о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисањана територији општине Александровац број 401-671/2023-07 од 14.03.2023 године.

Председник  општине Александровац расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Александровац у 2023. години

 

I          Предмет Јавног позива представља избор пројеката из области јавног информисања на територији општине Александровац који ће бити суфинансирани средствима из буџета општине Александровац за 2023. годину у укупном износу од 3.325.000,00 динара , а којима се остварује јавни интерес у области  јавног информисања на територији општине Александровац у 2023.години.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 1.000.000,00 динара.

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.    

 

II         Средства која се расподељују путем конкурса , додељују се за суфинансирање пројеката којима се производе следећи медијски садржаји:

-Пројекти који се предлажу треба да су намењени јавном информисању грађана на територији општине Александровац на локалном нивоу, ондосно о раду органа општине Александровац, о раду јавних предузећа , установа  и организација чији је оснивач општина Александровац, о актуелностима у обазовању , здравству, култури, спорту , туризму , пољопривреди, привреди, предузетништву, о људским правима , верским правима, заштити животне средине, заштити омладине и деце.

III       Право учешћа на Конкурсу имају :

– издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;

– правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија, који је уписан у Регистар медија;

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај.

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу.

 Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са Законом.

Ако је учесник Конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација не може бити дужа од једне   године.

IV        Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурсу су:

1)  мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања;

2)   мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана,  посебно се оцењује:

 

 1. Значај пројекта са становишта:
 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
 • остваривање намене конкурса;
 • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
 • идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
 • заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

 

 1. Утицај и изводљивост са становишта:
 • усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
 • мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
 • разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
 • степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

 

 1. Капацитети са становишта:
 • степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
 • неопходних ресурса за реализацију пројекта;
 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

 

 1. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
 • прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 

             На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

 

 1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна службa од Регулаторног тела за елeктронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
 2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

За сваки расписани конкурс, у оквиру јавног позива, орган који расписује конкурс, може утврдити  и   ближе критеријуме за оцењивање пројекта (као што је одређивање приоритетних тема и сл.).

 

 

V         Подносиоци предлога пројекта дужни су да уз пријаву на конкурс за суфинансирање пројеката  из области јавног информисања приложе следећу документацију:

 • фотокопија решења о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;
 • фотокопија решења о регистрацији јавног гласила у Агенцији за привредне регистре;
 • дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 • кратке биографије кључних учесника пројекта (највише три учесника);
 • оверене изјава јавног гласила или јавних гласила у којима ће програмски садржаји бити емитовани (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукцију телевизијског и радијског програма);
 • изјаву да не користе средства општине Александровац или других нивоа власти;
 • доказ да рачун медија, односно правног лица, односно предузетника који је учесник конкурса није блокиран;
 • уговор закључен са кабловским дистрибутером.

                                                                                                                                                           

VI        Предлог пројекта доставља се на прописаним обрасцима и у супротном се неће узети у разматрање.

Прописани обрасци су доступни на веб сајту :www.aleksandrovac.rs

Образац 1 и Образац 2 се достављају у 4 примерака ,а остали докази у 1 примерку.     

 

VII      Пријава на Конкурс са пратећом документацијом се подноси у затвореној коверти предајом ЈП Пошта србије  на адресу: Општина Александровац, Општинска управа,  Јаше Петровића 26, 37230 Александровац, са  ознаком: пуног  имена  и адресе пошиљаоца и назнаку : за Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања, или предајом  лично у пријемној канцеларији општине Александровац .

Рок за подношење пријава и пројеката је 15 дана од дана објављивања Конкурса у дневним новинама  “ Информер“ и на сајту општине Александровац односно од 20.03.2023. год  до 04.04.2023. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Конкурсни материјал се не враћа.

VIII Поступак за избор медија спроводи стручна комисија од 3 члана  од којих се 2 члана именују на предлог новинарских и медијских удружења уколико је предлога било.

Стручну комисију за спровођење конкурса именује Председник општине Александровац.

Општина Александровац обавештава новинарска и медијска удружења заинтересоване за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисије.

 

Рок за достављање предлога за чланове комисије, исти је као и рок за подношење пријава на конкурс.

Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса.

IХ Решење о додели средстава, која су предмет овог позива, доноси Председник општине Александровац на предлог стручне  Комисије  најкасније у року од 90  дана од дана закључења конкурса.Решење о додели средстава је коначно и против њега се може покренути управни спор.

На основу коначног решења о додели средстава , закључује се уговор који је основ за праћење реализације пројекта.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

IБрој:401-671 /2023-07  од 17 .03. 2023. године

 

                                                                                                    

Председник

                                                                                                      Општине Александровац

                                                                                                     Др. Мирко Михајловић,спец.мед.

 

Oбразац 1

Образац 2

Print Friendly, PDF & Email