«

»

мар 28

Јавни позив за суфинансирање пројекта из области јавног информисања

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:020-139/2015-01
Дана: 25.03.2015. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

На основу Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 126/2014), Одлуке о буџету општине Александровац  за 2015. годинe(“Сл.лист општине Александровац “ број 7/2014) ,Решења о расписивању  конкурса за суфинансирање  пројеката којима се остварује јавниинтерес у области јавног информисања на територији општине  Александровац у 2015. години,број 401-328/2015 од 24. фебруара  2015 године,Решења о измени Решења о расписивању  конкурса за суфинансирање  пројеката којима се остварује јавниинтерес у области јавног информисања на територији општине  Александровац у 2015. години, број 401-328-1/2015 од 16.марта  2015 године

Председник општине Александровац расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОТИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ у 2015. години.

 

I           Предмет Јавног позива представља расподела средстава опредељених Одлуком о буџету општине Александровац за 2015. годину, у укупном износу од 1.204.600,00 динараза суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области  јавног информисања на територији општине Александровац у 2015.години.

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.

 

II          Средства која се расподељују путем конкурса , додељују се за суфинансирање пројеката којима се производе следећи медијски садржаји:

  • подршка остваривању права грађана на јавно информисање;информисање о редовном раду и активностима органа општине Александровац,
  • подстицај медијског стваралаштва у области културе, науке и образовања- ;информисање о манифестацијама, културним и другим програмима који се организују под покровитељством или у сарадњи са општином Александровац,

III         Право учешћа на Конкурсуимају :

– издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;

– правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија;

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај.

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу.

Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са Законом.

Ако је учесник Конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација не може бити дужа од једне до три године. Учесник конкурса који је добио средства за суфинансирање пројекта чија је реализација дужа од годину дана, доставља наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта за сваку календарску годину, до краја новембра месеца текуће године.

IV         Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурсу су:

1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања;

2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:

(1) у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације релевантни за остваривање намене конкурса;

(2) у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до остваривања постављеног циља (могу се утврдити на основу начина на који је објашњена веза између активности и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног метода евалуације, претходног искуства кључних чланова пројектног тима и других чинилаца које може да одреди орган који расписује конкурс);

(3) у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да би коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

(1) да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;

(2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити;

(3)покривеност територије општине радио и телевизијским сигналом

V          Подносиоци предлога пројекта дужни су да уз пријаву на конкурс за суфинансирање пројеката  из области јавног информисања приложе следећу документацију:

Образац 1 (опис проjекта); (преузми)

Образац 2 (спецификациjа трошкова проjекта); (преузми)

  • решење о регистрациjи правног лица или предузетника у  Агенциjи за привредне регистре;
  • решење о регистрацији јавног гласила у Агенцији за привредне регистре;
  • дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Републичке радиодифузне агенције;
  • биланс стања и биланс успеха из претходне године;
  • кратке биографиjе кључних учесника проjекта (наjвише 3 учесника);
  • оверена изjава jавног гласила или jавних гласила у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);

Извод из Агенције за привредне регистре

Изјаву да не користе  средства општине Александровца  или других нивоа власти

Потврду Народне банке Србије да нису били у блокади

Уговор закључен са кабловским дистрибутером.

VI         Предлог пројекта доставља се на прописаним обрасцима и у супротном се неће узети у разматрање.

Прописани обрасци су доступни на веб сајту :www.aleksandrovac.rs

Образац 1 и Образац 2 се достављају у 4 примерака а остали докази у 1 примерку.  .

VII        Пријава на Конкурс са пратећом документацијом се подноси у затвореној коверти предајом ЈП Пошта србије на адресу: Општина Александровац, Општинско веће Јаше Петровића 26, 37 230 Александровац, са  ознаком: пуног  имена  и адресе пошиљаоца и назнаку :за Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања, или предајом  лично у пријемној канцеларији општине Александровац .

Рок за подношење пријава и пројеката је  од  29.марта до 13.априла 2015. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Конкурсни материјал се не враћа

VIII       Поступак за избор медија спроводи стручна комисија од 3 члана  од којих се 2 члана именују на предлог новинарских и медијских удружења уколико је предлога било.

Стручну комисију за спровођење конкурса именује председник општине .

Општина Александровац обавештава новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисија, за сваки конкурс посебно.

Рок за достављање предлога за чланове комисије, исти је као и рок за подношење пријава на конкурс.

Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса.

IХ         Решење о додели средстава, која су предмет овог позива, доноси председник општине Александровац на предлог стручне  Комисије у року од осам дана од дана истека рока утврђеног овим позивом.Решење о додели средстава је коначно и против њега се може покренути управни спор.

На основу коначног решења о додели средстава , закључује се уговор који је основ за праћење реализације пројекта.

Председник општине Александровац

Др Југослав Д. Стајковац, дипл.инж.

Образац 1 (опис проjекта); (преузми)

Образац 2 (спецификациjа трошкова проjекта); (преузми)

Print Friendly, PDF & Email