«

»

окт 21

Јавни позив за прикупљање понуда

На основу члана 10.тачка 2.Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, и 72/2019) и члана 37.став 1. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“,број 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18 и 91/19.) и члана 72. Статута општине Александровац („Службени лист општине Александровац“број 2/2019) и Закључка општинског Већа општине Александровац, број:020-242/2020-01 од 14.септембра 2020.године,општина Александровац расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Општина Александровац расписује јавни позив за прикупљање понуда пословних банака за депоновање слободних новчаних средстава на консолидованом рачуну трезора Буџета општине Александровац на домаћем финансијском тржишту новца у 2020.години.

Пословне банке Образац понуде могу преузети и на званичном сајту општине Александровац www.aleksandrovac.rs

Рок за подношење понуда је 26.10.2020.године до 12,00 часова.

Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком:“Понуда-депоновање слободних средстава КРТ-а у 2020.години-НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу:Општинска управа општине Александровац,Одељење за финансије и локално економски развој,ул,Јаше Петровића бр.26,37230 Александровац,канцеларија бр.18.

Понуђена каматна стопа пословне банке по овом Јавном позиву за средства консолидованог рачуна трезора општине Александровац не може бити нижа од референтне каматне стопе Народне банке Србије,сагласно члану 37.став 1.Закона о јавном дугу.

Непотпуне и понуде са варијантама неће бити разматране.

Са изабраним понуђачем Председник општине Александровац закључиће Уговор о депоновању слободних средстава консолидованог рачуна Буџета општине Александровац за 2020.годину.

Сва ближа обавештења по овом позиву могу се добити на телефон:037-3552-082.

                                   

ОБРАЗАЦ ПОНУДА ЗА ДЕПОНОВАЊЕ СРЕДСТАВА                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email