«

»

мај 16

Jaвни позив за остваривање права за регрес

            На основу члана13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“ Службени гласник Републике Србије “ бр. 10/13, 142/14,103/15 и 101/16), члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник “ број 129/07, 83/14-др. Закони 101/16-др. Закон) и члана 62.Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 7/08, 1/12, 13/12,3/13, 11/16 и 4/17),Одлуке о буџету општине Александровац за 2018.годину (“Службени лист општине Александровац“ 11/2017) сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00- 2099/2018/09 од 28. марта 2018.године и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Александровац за 2018.годину, број 020-112/2018- 01 (“Службенилист општине Александровац“ бр.5/18), начелник Општинске управе општине Александровац расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗА РЕГРЕС ЗА ПРЕМИЈУ

ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА,  ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА

 

Позивају се сва регистрована комерцијална пољопривредна газдинства која су осигурала своје усеве, плодове вишегодишњих засада, расаднике и животиње,  од 01.јануара 2018. године  до 30 октобра 2018.године, са пребивалиштем и производњом на територији општине Александровац, да могу поднети захтев за остваривање права на регрес за премију осигурања која је 40% од износа вредности полисе осигурања без ПДВ-а а максимално 25.000,00 по једном газдинству.

            Захтев се подноси у периоду од 14. маја до 5. новембра 2018.године на писарници Општинске управе општине Александровац.

Уз захтев за регрес за  премију осигурања треба приложити:

          -копију полисе осигурања издату од стране друштва за осигурање код кога је подносилац осигуран у периоду од 1.јануара 2018 до 30.октобра 2018.године,а оргинал се доставља на увид;

          -потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања;

          -потврда о активном статусу регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства;

          -извод из регистра пољопривредних газдинства биљна структура издата од стране Управе за трезор ;

          -извод из регистра пољопривредних газдинстава, сточни фонд;

          -изјава подносиоца захтева да није користио средства по основу осигурања код других буџетских извора у 2018.години;

          -фотокопија наменског жиро рачуна подносиоца захтева;

          -фотокопија личне карте;

          -уверење о измиреним пореским обавезама и доспелим јавним дажбинама од стране надлежног органа општинске управе општине Александровац;

                  Комисија за подстицаје развоја пољопривреде општине Александровац утврђује да ли су испуњени критеријуми за остваривање права на коришћење регреса полисе осигурања пољопривредне производње и доноси одлуку о исплати регреса корисницима са комплетним захтевима по редоследу поднесених и комплетираним захтевом до утрошка расположивих средстава .

 

          За све информације у вези јавног позива обратити се одељењу за пољопривреду и рурални развој општинске управе општине Александровац, канцеларија број 6, или на телефон 3751-069.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Број: 320-13/2018-06  од  7. маја 2018.године

 


ПРИЛОГ

Образац 2 – Изјава за осигурање

Захтев за осигурање

 

Print Friendly, PDF & Email