«

»

јун 06

Јавни позив за остваривање права за регрес за репродуктивни материјал

           На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“ Службени гласник Републике Србије “ бр. 10/13, 142/14,103/15 и 101/16), члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник “ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 85.Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 7/08, 1/12, 13/12,3/13, 11/16, 4/17 и 2/19 ),Одлуке о буџету општине Александровац за 2019.годину (“Службени лист општине Александровац“ 24/18 и 3/19) сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00-2103/2019/09 од 9. маја 2019.године и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Александровац за 2019.годину, број 020-258/2019-01 (“Службени лист општине Александровац“ бр 5/2019), начелник Општинске управе општине Александровац расписује

 ЈАВНИ ПОЗИВ

 ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗА

РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ

 

Позивају се сва регистрована комерцијална пољопривредна газдинства која су имала ветеринарске услуге по основу осемењавања говеда у периоду од 1.новембра 2018.године до 31 октобра 2019.године да могу да поднесу захтев за остваривање права на регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање), 2.000,00 динара по једном приплодном грлу.  Захтев се подноси у периоду од 07.јуна 2019.године до 5. новембра 2019.године на писарници Општинске управе општине Александровац.

Уз захтев за регрес за репродуктивни материјал треба приложити:

        -Признаница о извршеном плаћању за вештачко осемењавање у периоду од 1.11.2018. до 31.10.2019.године;

        -Извод из регистра пољопривредних газдинства о сточном фонду издат од стране Управе за трезор за 2019.годину;

        -Фотокопија пасоша за осемењено грло;

        -Фотокопија наменског жиро рачуна подносилаца захтева;

        -Потврда о активном статусу регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства издат од стране Управе за трезор за 2019.годину;

        -Фотокопија личне карте;

        -Уверење о измиреним пореским обавезама и доспелим јавним дажбинама од стране надлежног органа општинске управе општине Александровац,

        – Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу, да за исте намене није користио редства по основу других фондова, донација, средстава из буџета Републике Србије.

          -потврда банке о преносу средстава или извод (оверени од стране банке) у сличају када је плаћање извршено безготовинско, као доказ о извршеној уплати;

          – извод из Агенције за привредне регистре;

 

         Одељење за пољопривреду и рурални развој општине Александровац, утврђује да ли су испуњени критеријуми за остваривање права на коришћење регреса и доноси одлуку о исплати средстава корисницима са комплетним захтевима по редоследу поднесеног и комплетираног захтева до утрошка расположивих средстава.

 

          За све информације у вези јавног позива обратити се одељењу за пољопривреду и рурални развој Општинске Управе општине Александровац, канцеларија број 6,телефон 037/3751-069.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

БРОЈ:320-39/2019-06  ДАТУМ:06.јун 2019.године

 

Обрадила    

Радица Џамић Старинац, дипл.инж  

Начелник општинске управе

Иван Новаковић,дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email