«

»

мај 16

Јавни позив за остваривање права за регрес за репродуктивни материјал

            На основу члана13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“ Службени гласник Републике Србије “ бр. 10/13, 142/14,103/15 и 101/16), члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник “ број 129/07, 83/14-др. Закони 101/16-др. Закон) и члана 62.Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 7/08, 1/12, 13/12,3/13, 11/16 и 4/17),Одлуке о буџету општине Александровац за 2018.годину (“Службени лист општине Александровац“ 11/2017) сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00- 2099/2018/09 од 28. марта 2018.године и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Александровац за 2018.годину, број 020-112/2018- 01 (“Службенилист општине Александровац“ бр.5/18), начелник Општинске управе општине Александровац расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗА

РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ

 

Позивају се сва регистрована комерцијална пољопривредна газдинства која су имала ветеринарске услуге по основу осемењавања говеда у периоду од 1.новембра 2017.године до 30 октобра 2018.године да могу да поднесу захтев за остваривање права на регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање), 1.800,00 динара по једном приплодном грлу.  Захтев се подноси у периоду од 14. маја 2018. до 5. новембра 2018.године на писарници Општинске управе општине Александровац.

Уз захтев за регрес за репродуктивни материјал треба приложити:

 

        -Признаница о извршеном плаћању за вештачко осемењавање у периоду од 1.11.2017. до 30.10.2018.год.;

        -Извод из регистра пољопривредних газдинства о сточном фонду издат од стране Управе за трезор за 2018.годину;

        -Фотокопија пасоша за осемењено грло;

        -Фотокопија наменског жиро рачуна подносилаца захтева;

        -Потврда о активном статусу регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства за 2018.годину;

        -Фотокопија личне карте;

        -Уверење о измиреним пореским обавезама и доспелим јавним дажбинама од стране надлежног органа општинске управе општине Александровац;

        -Изјава подносиоца захтева да није користио средства по основу остваривања права за регрес за репродуктивни материјал код других буџетских извора.

         Комисија за подстицање развоја пољопривреде општине Александровац, утврђује да ли су испуњени критеријуми за остваривање права на коришћење регреса и доноси одлуку о исплати средстава корисницима са комплетним захтевима по редоследу поднесеног и комплетираног захтева до утрошка расположивих средстава.

 

          За све информације у вези јавног позива обратити се одељењу за пољопривреду и рурални развој Општинске Управе општине Александровац, канцеларија број 6, или на телефoн 3751-069.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Број: 320-12/2018-06 од 7. маја 2018.године у Александровцу


ПРИЛОЗИ

 Образац 2 – Изјава

Захтев за остваривање права на регрес

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email