«

»

јун 20

Јавни позив за остваривање права за регрес за премију

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВAРИВАЊЕ ПРАВА ЗА РЕГРЕС ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА УСЕВА И ПЛОДОВА ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2015.ГОДИНУ.

 

 

Позивају се сва регистрована комерцијална пољопривредна газдинства која су осигурала своје усеве  и плодове вишегодишњих засада од 01.јануара до 30 октобра 2015 године да могу да поднесу захтев за остваривање права на регрес за премију осигурања која је 30% од износа вредности полисе осигурања без ПДВ-а а максимално 25.000,00 по једном газдинству.

Захтев се подноси у периоду од 01.07.2015 до 05.11.2015.године на писарници Општинске управе општине Александровац.

Уз захтев за регрес за  премију осигурања треба приложити:

-копија полисе осигурања издата од стране друштва за осигурање код кога је подносилац осигуран у периоду од 1.јануара 2015 до 30.октобра 2015.године,а оргинал се доставља на увид;

-потврда о извршном плаћању укупне премије осигурања;

-потврда о активном статусу регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства;

-извод из регистра пољопривредних газдинства биљна структура издата од стране Управе за трезор ;

-фотокопија наменског жиро рачуна подносилаца захтева;

Комисија за расподелу средстава Буџетског фонда за пољопривреду утврђује да ли су испуњени критеријуми за остваривање права на коришћење регреса полисе осигурања пољопривредне производње и доноси одлуку о исплати регреса корисницима са комплетним захтевима по редоследу поднесених и комплетираним захтевом до утрошка расположивих средстава .

За све информације у вези јавног позива обратити се одељењу за развој и инфраструктуру Општинске Управе општине Александровац ,канцеларија број 6,телеф.751 069.

                                                                                                                                                                               Начелник одељења за развој и инфраструктуру

                                                                                                                Радица Џамић дипл.инж.пољ.

Print Friendly, PDF & Email