«

»

јун 06

Јавни позив за остваривање права за регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

            На основу члана13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“ Службени гласник Републике Србије “ бр. 10/13, 142/14,103/15 и 101/16), члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник “ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 85.Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 7/08, 1/12, 13/12,3/13, 11/16, 4/17 и 2/19 ),Одлуке о буџету општине Александровац за 2019.годину (“Службени лист општине Александровац“ 24/18 и 3/19) сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00-2103/2019/09 од 9. маја 2019.године и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Александровац за 2019.годину, број 020-258/2019-01 (“Службени лист општине Александровац“ бр 5/2019), начелник Општинске управе општине Александровац расписује

  

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗА РЕГРЕС ЗА ПРЕМИЈУ

ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА,  ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА

 

Позивају се сва регистрована комерцијална пољопривредна газдинства која су осигурала своје усеве, плодове вишегодишњих засада, расаднике и животиње,  од 01.јануара 2019. године  до 30 октобра 2019.године, са пребивалиштем и производњом на територији општине Александровац, да могу поднети захтев за остваривање права на регрес за премију осигурања која је 40% од износа вредности полисе осигурања без ПДВ-а а максимално 25.000,00 по једном газдинству.

            Захтев се подноси у периоду од 07.јуна 2019.године до 5. новембра 2019.године на писарници Општинске управе општине Александровац.

 

Уз захтев за регрес за  премију осигурања треба приложити:

          -копију полисе осигурања издату од стране друштва за осигурање код кога је подносилац осигуран у периоду од 1.јануара 2019 до 30.октобра 2019.године,а оргинал се доставља на увид;

          -потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања;

          -потврда о активном статусу регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства;

          -извод из регистра пољопривредних газдинства биљна структура издата од стране Управе за трезор ;

          -извод из регистра пољопривредних газдинстава, сточни фонд;

          -изјава подносиоца захтева да није користио средства по основу осигурања код других буџетских извора у 2019.години;

          -фотокопија наменског жиро рачуна подносиоца захтева;

          -фотокопија личне карте;

          -уверење о измиреним пореским обавезама и доспелим јавним дажбинама од стране надлежног органа општинске управе општине Александровац;

          -потврда банке о преносу средстава или извод (оверени од стране банке) у сличају када је плаћање извршено безготовинско, као доказ о извршеној уплати;

          – извод из Агенције за привредне регистре;

 

          Одељење запољопривреду и рурални развој општине Александровац, утврђује да ли су испуњени критеријуми за остваривање права на коришћење регреса полисе осигурања пољопривредне производње и доноси одлуку о исплати регреса корисницима са комплетним захтевима по редоследу поднесених и комплетираних захтева до утрошка расположивих средстава .

          За све информације у вези јавног позива обратити се одељењу пољопривреду и рурални развој општинске управе општине Александровац, канцеларија број 6,телеф. 037/3751-069.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

БРОЈ:320-37/2019-06  ДАТУМ:06.јун 2019.године

Обрадила       

Радица Џамић Старинац, дипл.инж.

Начелник општинске управе  

Иван Новаковић дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email