«

»

јун 06

Jавни позив за остваривање права за меру одрживо коришћење пољопривредног земљишта

            На основу члана13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“ Службени гласник Републике Србије “ бр. 10/13, 142/14,103/15 и 101/16), члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник “ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 85.Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 7/08, 1/12, 13/12,3/13, 11/16, 4/17 и 2/19 ),Одлуке о буџету општине Александровац за 2019.годину (“Службени лист општине Александровац“ 24/18 и 3/19) сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00-2103/2019/09 од 9. маја 2019.године и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Александровац за 2019.годину, број 020-258/2019-01 (“Службени лист општине Александровац“ бр 5/2019), начелник Општинске управе општине Александровац расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗА МЕРУ ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

(АНАЛИЗУ ПЛОДНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА)

  

Позивају се сва регистрована комерцијална пољопривредна газдинства-физичка лица (укључујући предузетнике) са територије општине Александровац чија су газдинства у активном статусу у 2019.години, привредна друштва регистрована у националном регистру пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју, земљорадничке задруге које имају најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу, са пребивалиштем и производњом на територији општине Александровац, да могу поднети захтев за остваривање права на подстицај за анализу плодности пољопривредног земљишта која је 100% од износа инвестиције без ПДВ-а, а максимално до 2.000,00 динара по једном кориснику.

            Захтев се подноси у периоду од 07. јуна 2019.године до 5. новембра 2019.године на писарници Општинске управе општине Александровац.

 

Уз захтев за анализу плодности пољопривредног земљишта треба приложити:

 

– читко попуњен oбразац пријаве који чини саставни део Јавног позива;

– фотокопија или очитана чипована лична карта за носиоца РПГ, односно овлашћеног лица у правном лицу;

– фотокопија наменског жиро рачуна подносиоца захтева;

– рачун или предрачун који мора да гласи на име подносиоца захтева, на коме је јасно исказана основна цена коштања, ПДВ и укупна цена плаћања трошкова (ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а, тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну- предрачуну);

           – потврда о активном статусу регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства за 2019.годину коју издаје Управа за трезор);

           – извод из регистра пољопривредних газдинства за 2019.годину са подацима о биљној структури и катастарским парцелама издат од стране Управе за трезор ;

– потписана и оверена изјава под пуном кривичном и материјалном одговорношћу подносиоца захтева да за предметну инвестицију није користио средства по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације и др. из буџетаРепублике Србије)- односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – Образац 2;

– уверење о измиреним пореским обавезама и доспелим јавним дажбинама од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, не старији од 3 месеца;

– потврда банке о преносу средстава или извод (оверени од стране банке) у сличају када је плаћање извршено безготовинско, као доказ о извршеној уплати;

          – извод из Агенције за привредне регистре;

 

          Начелник општинске управе општине Александровац, утврђује да ли су испуњени критеријуми за остваривање права на коришћење подстицаја за анализу плодности пољопривредног земљишта и доноси решење о исплати подстицаја корисницима са комплетним захтевима по редоследу поднесених и комплетираних захтева до утрошка расположивих средстава .

 

          За све информације у вези јавног позива обратити се одељењу за пољопривреду и рурални развој општинске управе општине Александровац, канцеларија број 6,телеф. 037/3751-069.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

БРОЈ:320-38/2019-06  ДАТУМ:06.јун 2019.године

 

Обрадила                                                                                                                                                                

Радица Џамић Старинац, дипл.инж.                                                                                                                                                  

 Начелник општинске управе  

Иван Новаковић дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email