«

»

јул 04

Јавни позив за остваривање права осигурања

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:320- 185   /2017-04
Датум:30.06.2017

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗА РЕГРЕС ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА И РЕГРЕСА ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ

 

 

                      Позивају се сва регистрована комерцијална пољопривредна газдинства која су осигурала своје усеве ,плодове вшегодишњих засада у периоду од 01.01.2017 до 30.10.2017 и која су имала ветеринарске услуге по основу осемењавања говеда у периоду од 01.11.2016 до 30.10. 2017 године да могу да поднесу захтев за остваривање права на регрес за премију осигурања која је 40% од износа вредности полисе осигурања без ПДВ-а а максимално 25.000,00 по једном кориснику и регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)1.500,00 динара по једном приплодном грлу а максимално 4.500,00 по једном кориснику ,да могу да поднесу захтев у периоду од 01.07.2017 до 05.11.2017.године на писарници Општинске управе општине Александровац.

 

Уз захтев за регрес за  премију осигурања треба приложити:

          -копија полисе осигурања издата од стране друштва за осигурање код кога је подносилац осигуран у периоду од 1.јануара 2017 до 30.октобра 2017.године,а оргинал се доставља на увид;

          -потврда о извршном плаћању укупне премије осигурања;

          -потврда о активном статусу регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства;

          -извод из регистра пољопривредних газдинства биљна структура издата од стране Управе за трезор ;

         -изјава подносиоца захтева да није користио средства по основу осигурања код других буџетских извора у 2017;

          -фотокопија наменског жиро рачуна подносилаца захтева;

 

          Комисија за расподелу средстава Буџетског фонда за пољопривреду утврђује да ли су испуњени критеријуми за остваривање права на коришћење регреса полисе осигурања пољопривредне производње и доноси одлуку о исплати регреса корисницима са комплетним захтевима по редоследу поднесених и комплетираним захтевом до утрошка расположивих средстава

        

Уз захтев за регрес за репродуктивни материјал треба приложити:

-Признаница о извршеном плаћању за вештачко осемењавање у периоду од 01.11.2016до 30.10.2017.год.

        -Извод из регистра пољопривредних газдинства о сточном фонду издат од стране Управе за трезор зa 2017.

        -Фотокопија пасоша за осемењено гло,

        -Фотокопија наменског жиро рачуна подносилаца захтева.

        -Потврда о активном статусу регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства ya 2017.

 

         Комисија за расподелу средствима Буџетског фонда за пољопривреду утврђује да ли су испуњени критеријуми за остваривање права на коришћење регреса и доноси одлуку о исплати средстава корисницима са комплетним захтевима по редоследу поднесеног и комплетираним захтевом до утрошка расположивих средстава.

                                                                                         Начелник Општинске управе општине Александровац

                                                                                                       Иван Новаковић дипл.прав.

Print Friendly, PDF & Email