«

»

јун 04

ЈАВНИ ПОЗИВ – за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а
ОШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за израду Годишњег програма заштите ,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Број: 020-329/2017-01
Датум: 01.06.2018.

 

             На основу члана 61. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09,112/2015)и Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини(„Службени гласник РС“,бр.16/2017) Комисија за израду Годишњег програма заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац за 2019,годину објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊE ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ РАДИ ИЗРАДЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ,УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ за 2019.годину

 

I ПОЗИВАЈУ СЕ образовне установе-школе,стручне пољопривредне службе,социјалне установе,високообразовне установе-факултети и научни институти чији је оснивач држава,установе за извршење кривичних санација и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства(у даљем тексту:установе)да доставе захтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији општине Александровац за 2019 годину Комисији за израду Годишњег програма заштите ,уређења и коришћења пољопривредног земљишта  на територији општине Александровац за 2019.г.у површини која је примерена делатности којом се баве(образовне установе-школе,стручне пољопривредне службе,социјалне установе највише до 100 хектара,а високообразовне установе-факултети и научни институти чији је оснивач држава,установе за извршење кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства највише до 1.000 хектара)ради израде Годишњег програма заштите ,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац за 2019.годину.

II Потребна документација

1.Образац захтева који мора бити попуњен читко у целости ,потписан и оверен печатом;

2.Акт о оснивању установе,односно извод из привредног регистра за правно лице(не старији од шест месеци)

3.Препис листа непокретности(ако је успостављен нови операт,односно препис поседованог листа  (ако није успостављен нови операт)односно извод из земљишних књига(где није успостављен катастар непокретности за све катастарске парцеле које су предмет захтева(не старији од шест месеци);

4.Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини користи без плаћања накнаде(по члану 61.Закона о пољопривредном земљишту)на територији Републике Србије.           

         Докази о испуњавању услова из овог јавног позива се достављају у обичним,неовереним копијама које морају бити јасно видљиве,при чему Комисија задржава право да у слућају потребе затражи достављање оргинала или оверене копије достављених доказа.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова, у просторијама Одељења за развој и инфраструктуру Општинске управе општине Александровац,  Улица Јаше Петровића , бр.26 ,први спрат, канцеларија  бр.6.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 30. октобар 2018. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

 

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2019.годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац, на адресу: Одељење за развој и инфраструктуру Општинске управе општине Александрова,ул.Јаше петровић, бр. 26, На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Смиља Марковић, телефон: 037 3751069,  или лично у просторијама Одељења за развој и инфраструктуру  Општинске управе општине Александровац,  Улица Јаше Петровића, бр.26, први спрат, канцеларија 6.

 

Овај јавни позив објавити на интернет страници оптине Александровац ,огласној табли Општинске управе општине Александровац.

 

ЗАХВТЕВ

Print Friendly, PDF & Email