«

»

мај 29

Јавни позив за осигурање

На основу члана13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“ Службени гласник Републике Србије “ бр. 10/13, 142/14,103/15 и 101/16), члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник “ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 85.Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 7/08, 1/12, 13/12,3/13, 11/16, 4/17 и 2/19 ), Одлуке о буџету општине Александровац за 2020. годину број 020-605/2019-01 (,,Службени лист општине Александровац“ број 19/2019) и Одлуке о ребалансу буџета општине Александровац за 2020.годину број 020-45/2020-01 (“Службени лист општине Александровац“ број 1/2020),сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-40-3103/2020-09 од 20. маја 2020.године и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Александровац за 2020.годину, број 020-142/2020-01 (“Службени лист општине Александровац“ број 11/2020), начелник Општинске управе општине Александровац расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗА РЕГРЕС ЗА ПРЕМИЈУ

ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА,  ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА

 

Позивају се сва регистрована комерцијална пољопривредна газдинства која су осигурала своје усеве, плодове вишегодишњих засада, расаднике и животиње,  од 01.јануара 2020. године  до 30 октобра 2020.године, са пребивалиштем и производњом на територији општине Александровац, да могу поднети захтев за остваривање права на регрес за премију осигурања која је 40% од износа вредности полисе осигурања без ПДВ-а а максимално 25.000,00 по једном газдинству.

            Захтев се подноси у периоду од 08.јуна 2020.године до 5. новембра 2020.године на писарници Општинске управе општине Александровац.

 

Уз захтев за регрес за  премију осигурања треба приложити:

 

          -копију полисе осигурања издату од стране друштва за осигурање код кога је подносилац осигуран у периоду од 1.јануара 2020до 30.октобра 2020.године,а оргинал се доставља на увид;

          -потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања;

          -потврда о активном статусу регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства;

          -извод из регистра пољопривредних газдинства биљна структура издата од стране Управе за трезор ;

          -извод из регистра пољопривредних газдинстава, сточни фонд;

          -изјава подносиоца захтева да није користио средства по основу осигурања код других буџетских извора у 2020.години;

          -фотокопија наменског жиро рачуна подносиоца захтева;

          -фотокопија личне карте;

          -уверење о измиреним пореским обавезама и доспелим јавним дажбинама од стране надлежног органа општинске управе општине Александровац;

          -потврда банке о преносу средстава или извод (оверени од стране банке) у сличају када је плаћање извршено безготовинско, као доказ о извршеној уплати;

          – извод из Агенције за привредне регистре;

 

          Одељење за пољопривреду и рурални развој општине Александровац, утврђује да ли су испуњени критеријуми за остваривање права на коришћење регреса полисе осигурања пољопривредне производње и доноси одлуку о исплати регреса корисницима са комплетним захтевима по редоследу поднесених и комплетираних захтева до утрошка расположивих средстава .

          За све информације у вези јавног позива обратити се одељењу пољопривреду и рурални развој општинске управе општине Александровац, канцеларија број 6,телеф. 037/3751-069.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

БРОЈ:320-41/2020-06  ДАТУМ: 28.мај 2020.године

 

                       Обрадила                                                                              Начелник општинске управе  

   Радица Џамић Старинац, дипл.инж.                                                     Иван Новаковић дипл.правник

 

ОБРАЗАЦ

ПРИЈАВА

 

Print Friendly, PDF & Email