«

»

јул 16

Јавни позив за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

Република Србија
ОШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
Општинска управа општине Александровац-Одељење за пољопривреду и рурални развој
Број: 320-       /2021-06
Датум: 15.07.2021
 

На основу члана 61. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09,112/2015,80/2017)и Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини(„Службени гласник РС“,бр.16/2017 и 111/2017) Комисија за израду Годишњег програма заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац , објављује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊE ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ РАДИ ИЗРАДЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ,УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

АЛЕКСАНДРОВАЦ за 2022.годину

 

I ПОЗИВАЈУ СЕ образовне установе-школе,стручне пољопривредне службе,социјалне установе,високообразовне установе-факултети и научни институти чији је оснивач држава,установе за извршење кривичних санација и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства(у даљем тексту:установе)да доставе захтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији општине Александровац за 2022 годину Комисији за израду Годишњег програма заштите ,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац у површини која је примерена делатности којом се баве(образовне установе-школе,стручне пољопривредне службе,социјалне установе највише до 100 хектара,а високообразовне установе-факултети и научни институти чији је оснивач држава,установе за извршење кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства највише до 1.000 хектара)ради израде Годишњег програма заштите ,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац за 2022.годину.

II  Потребна документација

1.Образац захтева који мора бити попуњен читко у целости ,потписан и оверен печатом;

2.Акт о оснивању установе,односно извод из привредног регистра за правно лице(не старији од шест месеци)

3.Препис листа непокретности(ако је успостављен нови операт,односно препис поседованог листа (ако није успостављен нови операт)односно извод из земљишних књига(где није успостављен катастар непокретности за све катастарске парцеле које су предмет захтева(не старији од шест месеци);

4.Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини користи без плаћања накнаде(по члану 61.Закона о пољопривредном земљишту)на територији Републике Србије.

Докази о испуњавању услова из овог јавног позива се достављају у обичним,неовереним копијама које морају бити јасно видљиве,при чему Комисија задржава право да у слућају потребе затражи достављање оргинала или оверене копије достављених доказа.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова, у просторијама Одељења за пољопривреду и рурални развој Општинске управе општине Александровац, Улица Јаше Петровића , бр.26 ,први спрат, канцеларија бр.6.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је

31. октобар 2021. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

 

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2022.годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац, на адресу: Одељење за пољопривреду и рурални развој Општинске управе општине Александрова,ул.Јаше петровић, бр. 26, На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Смиља Марковић, телефон: 037 3751069, или лично у просторијама Одељења за пољопривреду и рурални развој Општинске управе општине Александровац, Улица Јаше Петровића, бр.26, први спрат, канцеларија 6.

 

Овај јавни позив објавити на интернет страници оптине Александровац

,огласној табли Општинске управе општине Александровац.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисији за израду Годишњег програма заштите ,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац .

 

ЗАХТЕВ

 

За остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ,на територији општине Александровац за 2022.годину.

 

 

 

Пуно пословно име(образовна установа- школе,пољопривредна                                 стручна служба,пољопривредна стручна служба,социјална установа,високообразовна установа-факултет или научни институт чији је оснивач држава,установа за извршење кривичних санкција,правно лице у државној својини регистровано за послове у

области шумарства

 
Седиште установе (поштански број,место ,улица и

број)

 
Број телефона  
Број факса  
Е-mail адреса  
Матични број  
ПИБ подносиоца  
Име,презиме и функција одговорног лица  
Број телефона одговорног лица  
Име и презиме лица за контакт,телефон  
ПОДАЦИ О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА КОЈЕ СЕ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ
Катастарска

општина

Број поседованог листа или

листа непокретности

Број катастар.

парцее

Култура и класа Површина

(ха,ари,м2

         
         
         
         
         
         
         
         
Укупно
Намена коришћења пољопривредног земљишта у

државној својини за које се подноси захтев

 
Да       ли       подносилац        захтева       користи

пољопривредно земљиште у државној својини без плаћања накнаде

 
 

 

 

 

 

 

 

Потребна документација

1.Акт о оснивању установе,односно извод из привредног регистра за правно лице(не старији од 6

  месеци)                                                                                                                                                2.Препис листа непокретности(ако је успостављен нови операт ),односно препис поседованог

  листа (ако није успостављен нови операт)                                                                                             

 

3.Изјава подносиоца захтевакоју површину пољопривредног земљишта у државној својини користи

           

без плаћања накнаде (по члану 61.Закона о пољопривредном земљишту)на територији Републике Србије

Као одговорно лице ,потврђујем да су подаци наведени у захтеву и приложеној документацији истинити и веродостојни.

 

Подносилац захтева

 
   

 

Датум:                       2020.године                            М.П.

 

 

 

 

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
Пуно пословно име (образовна установа- школа,пољопривредна стручна служба,социјална установа,високообразовна установа-факултет или  

 

научни институт чији је оснивач држава,установа за извршење кривичних санкција,правно лице у државној својини регистровано за послове у области

шумарства

 
Седиште установе(поштански број

,место,улица и број)

 
Број телефона  
Број факса  
   
Е-mail адреса  
Матични број*  
ПИБ подносиоца*  
   
Име ,презиме и функција одговорног лица  
Број телефона и е-mail адреса одговорног лица  
Име и презиме лица за контакт,телефон ,мобил.  
 
 

 

 

 
   

 

 

 
Катастарска општина Број поседованог

листа или листа непкретности

Број катастарске парцеле Култура и класа Површина(ха,ари,м2))
         
         
         
         
         
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1.Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури
2.Препис листа непокретности(ако је успостављен нови операт),односно препис поседованог листа(ако није успостављен нови операт)односно извод из земљишних књига(где није успостављен

катастар непокретности)за све катастарске парцеле које су предмет пријаве(не старији од 6 месеци)

3.Потврду о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава(не старији од шест месци)
4.Записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности инфраструктуре са

наведеним катастарским парцелама које су предмет захтева.

У случају да ифраструктура није укњижена у јавне књиге о евиденцији непокретности потребно је доставити уместо доказа под тачком 4.

а)Записник Републичке пољопривредне инспекције о постојању функционалне инфраструктуре; б)Доказ о власништву на инфраструктури (грађевинска ,односно употребна дозвола,односно вредности друштвеног капитала),односно извод из пописа основних средстава) и

ц)Сагласност Министарства пољопривреде,шумарстваи водопривреде на инвестициона улагања за инфраструктуру    која    је    подигнута  након   јула   2006.година     и    доказ   о    власништву    те

инфраструктуре(фактура)

 

Као  одговорно лице ,потврђујем     да су подаци наведени у захтеву и приложеној документацији истинити и веродостојни.

 

 

Подносилац захтева

 
   

 

Датум:                  201_,Године

Print Friendly, PDF & Email