«

»

сеп 01

Jaвни позив – За доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а
ОШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за израду Годишњег програма заштите ,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Број: 020-725/2014-01
Датум: 04.07.2016

  

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

 

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09,112/2015) , Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Александровац, расписује јавни позив свим правним и физичким лицима којим обавештава:

 • власнике система за наводњавање и одводњавање, рибњака,пољопривредног објекта,стакленика,пластеника и вишегодишњих засада(воћњака и винограда који су у роду)на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање 3 године(у даљем тексту:инфраструктура, )и
 • власнике домаћих животиња,који су и власници ,односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује,који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање једну годину(у даљем тексту :сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Александровац за 2017. годину, до дана 31.октобра 2016. године.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

 

I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури:

 • Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над инфраструктуром потписан од стране физичког лица,односно одговорног лица у правном лицу(доставља подносилац захтева);
 • Доказ о власништву над инфраструктуром:

а)Извод из јавне евиденције непокретности за инфраструктуру која је укњижена у јавној евиденцији о непокретности(прибавља јединица локалне самоуправе) и/или

б)пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу Законом о рачуноводству за правно лице,за инфраструктуру која није укњижена у јавној евиденцији о непокретности(доставља подносилац захтева) и /или

в)Сагласнос/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на инвестициона улагања за инфраструктуру која је подигнута након јула 2006.године ,односно купопродајни уговор физичког лица(подносиоца захтева)са правним лицем које је подигло инфраструктуру у складу са тада важећим прописима(доставља подносилац захтева));

 • Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева);

(Напомена:Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу инфраструктуре дужна су да благовремено ,а најкасније до 1.септембра 2016.године ,поднесу  Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције ради утврђивања фактичког стања на терену .Записник је саставни део документације која се доставља  до 31.октобра 2016.године и обавезно садржи тачно наведене све катастарске парцеле ,или делове парцела,на којима је утврђена функционалност система за наводњавање,одводњавање,рибњака,пољопривредног објекта,стакленика,пластеника,,као и рода воћњака и винограда.);

 • Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање три године(прибавља јединица локалне самоуправе );

 

II Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу сточарства je:

 1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);
 2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање једну годину (прибавља јединица локалне самоуправе);
 3. Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих животиња и власник, односно закупац објекта за гајење тих животиња са утврђеним бројем условних грла:
 4. a) Потврду о броју условних грла коју издаје Институт за сточарство Београд-Земун ( изузев за коње коју издаје Пољопривредни факултет Београд-Земун), односно за територију АП Војводине Пољопривредни факултет Нови Сад-Департман за сточарство – за Регистровано пољопривредно газдинство у систему уматичења (доставља подносилац захтева);

 

б) Записник Републичког ветеринарског инспектора – за Регистровано пољопривредно газдинство које није у систему уматичења (доставља подносилац захтева).

(Напомена: Републички ветеринарски инспектор записником утврђује број условних грла која обрачунава на осносву затеченог стања, односно исправе лица о продаји, предаји на клање и извозу животиња)

 1. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за земљиште које се налази на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев, а који су оверени од стране надлежног органа (доставља подносилац захтева)
 2. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се изврши провера података код надлежних органа који су неопходни за реализацију јавног позива;
 3. Изјава подносиоца захтева, потписану од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, која садржи:

– изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног земљишта на територији локалне самоуправе на којој је поднео захтев,

– изјаву колику површину пољопривредног земљишта поседује у свом власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев;

– списак повезаних лица и површину пољопривредног земљишта коју та лица поседују у власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој је поднео захтев.

 

(Напомена: код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца, супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси; код правних лица повезаним лицима сматра се: правно лице и/или физичко лице које има најмање 25% учешћа у капиталу (акција, удела или гласова)

 1. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев (прибавља јединица локалне самоуправе);
 2. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које је у власништву повезаних лица са подносиоцем захтева. (прибавља јединица локалне самоуправе након увида у списак тих лица из изјаве из тачке 6. који доставља подносилац захтева )

 

Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор са другим лицима, власништво пољопривредног земљишта, власништво пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп пољопривредног земљишта у државној својини) односе се на територију јединице локалне самоуправе где се налази објекат, односно животиње.

Документацију из дела I тачке 2а и 4, односно из дела II тачке 2, 7 и 8, јединица локалне самоуправе прибавља најкасније до 30. новембра 2016. године.

Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег закупа по основу сточарства, у складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта се врши на начин да се површина која им је утврђена по броју условних грла, умањује за површину пољопривредног земљишта,у складу са чланом 64а став 17. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др.закон, 41/09 и 112/2015),

Сва документација која се доставља у складу са овим Јавним позивом мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава и мора бити оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу.

Уколико је правно или физичко лице власник више врста животиња, за сваку врсту животиња доствља посебну потврду, односно записник из дела II тачке 3.

За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву годину закупа, ради закључивања Уговора о закупу потребно је доставити средство обезбеђења плаћања, које може да буде: гаранција пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.

Уколико за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права пречег закупа дође до промена површине по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп по праву пречег закупа ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова, у просторијама Одељења за развој и инфраструктуру Општинске управе општине Александровац, Улица Јаше Петровића , бр.26, први спрат, канцеларија 6 или са сајта општине Александровац.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2016. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за за остваривање права пречег закупа по основу власништва инфраструктуре за 2017. годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2017. годину“, за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта/ надлежном органу јединице локалне самоуправе Александровац за територији општине Александровац  на адресу: Одељење за развој и инфраструктуру Општинске  управе општине Александровац, _ ул. Јаше Петровића бр. 26, На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Смиља Марковић телефон: 037 751 063  или лично у просторијама Одељења за развој и инфраструктуру Општинске управе општине Александровац,  Улица Јаше Петровића бр.26, први спрат, канцеларија 6.

Овај јавни позив објављен интернет страници оптине Александровац и огласним таблама месних канцеларија.

 

ЗАХТЕВ – За признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини,по основу власништва на инфраструктури,на територији општине Александровац за 2017.годину. 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email