«

»

окт 14

 ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава почетницима у послу

 ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу бесповратних средстава почетницима у послу у оквиру

ПРОЈЕКТА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2019. ГОДИНИ

МЕРА „УСКЛАЂИВАЊЕ РАДА И РОДИТЕЉСТВА

 

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Пројекат за доделу бесповратних средстава за суфинансирње мера популационе политике (у даљем тексту: Пројекат)  финансира  Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику Републике Србије уз суфинансијску подршку Општине Александровац  која спроводи пројекат. Пројекат се реализује  у оквиру   мере  популационе политике- усклађивања рада и родитељства. Укупно опредељена средства за реализацију ове мере популационе политике у оквиру Пројекта   износе 2.400.000 динара, при чему је предвиђена додела субвенција за почетнике у пословању у износу од 300.000,00 динара по кориснику.

 

Циљ ове мере у оквиру Пројекта  је  унапређење квалитета живота као један од важних услова за рехабилитацију рађања и родитељства кроз подстицање и унапређење предузетништва код родитеља, брачних парова са територије општине Александровац, који живе у вишегенерацијском домаћинству, са фокусом на рурална подручја­.*

 

II  УСЛОВИ КОНКУРСА

 

Право на доделу субвенција по Пројекту имају:

– Родитељи који имају најмање једно дете не старије од  26 године или брачни парови до 45 година старости, са пребивалиштем на територији општине Александровац, који живе у вишегенерацијском домаћинству и који у тренутку подношења пријаве немају регистровани привредни субјекат.

Незапослено лице мора  да региструје и отпочне обављање регистроване делатности након одобрења  средстава, а најкасније до датума потписивања уговора. Регистрација и отпочињање обављања регистроване делатности пре донете одлуке о додели субвенције, не ствара обавезу да ће субвенција бити одобрена.

 

* Списак руралних подручја је саставни део овог конкурса.

 

III  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 • Образац 1- Захтев за доделу субвенције – попуњен образац са пословним планом;
 • Потписана изјава подносиоца пријаве да у тренутку подношења пријаве нису кривично гоњени и осуђени;
 • Потписана изјава подносиоца пријаве да две године пре подношења пријаве нису примили de minimis државне помоћи;
 • Копија очитане личне карте;

 

 • Доказ о брачном статусу подразумева извод из матичне књиге венчаних за подносиоце уколико су у брачној заједници или изјаву два сведока уколико су ванбрачној заједници;
 • Доказ о члановима домаћинства и то: оверена изјава два сведока о члановима домаћинства, копија личних карата за све чланове који су у обавези да имају личну карту и извод из матичне књиге рођених за сваког члана домаћинства.
 • Потврда о старатељству за самохране родитеље;
 • Потврда из ПИО Фонда за статус незапосленог лица – апликанта, и чланова породице.

 

Непотпуна и неблаговремено поднета документација се неће узимати у разматрање. Достављена документација се не враћа подносиоцу захтева.

IV НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

 

Средства субвенције могу да се користе за:

 • Набавку опреме
 • Изградњу, адаптација и –или реконструкцију пословног простора
 • Набавку материјала и сировина

 

Пројектне активности које се неће финансирати

 

Средства по овом Јавном позиву не могу се користити за :

 • Организовање игара на срећу, лутрија и сличне делатности;
 • Производња и промет било ког производа или активности које се према домаћим

прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним;

 • Промет нафте и нафтних деривата;
 • Примарну пољопривредну производњу;
 • Активности везане за рад политичких партија;
 • Производња и продаја оружја и војне опреме;
 • Финансијске услуге;
 • Такси услуге.

 

Пројектом се финансирају трошкови набавке опреме, изградње, адаптације и/или реконструкције пословног простора, набавка материјала и сировина који су предмет Уговора, а који се реализују након потписивања Уговора са општином Александровац.

 

Право на подношење пријаве има само један супружник.

 

V  НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА  

Прецизно и тачно попуњен Захтев за доделу субвенције као  и пратећа документација у складу са Јавним позивом, доставља се  у затвореној коверти са назнаком

 

„За  учешће на Јавном позиву по Пројекту за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години мера „Усклађивање рада и родитељства““,

на писарници  или  поштом на адресу :

 

 Општина Александровац

 улица  Јаше Петровића 26

 37230  Александровац.

 

               Јавни позив је отворен 20 дана након обљављивања на званичном сајту општине Александровац. Конкурсна документација и комплетна информација о свим битним елементима и правилима за учешће у овом Јавном позиву могу се преузети са званичног сајта Општине Александровац : www.aleksandrovac.rs

            Јавни позив објавити путем званичног сајта Општине Александровац : www.aleksandrovac.rs, локалних медија, информативној емисији ,,Жупска хроника“,  на огласним таблама месних заједница општине Александровац и огласној табли општине Александровац у циљу једнаке доступности текста јавног позива свим грађанима и грађанкама на територији општине Александровац.

 

Детаљније информације о Јавном позиву, потребној документацији могу се добити у Канцеларији за локални економски развој ; улица   10. Август бб; 37230 Александровац ( У згради Дома културе улаз са западне стране или на  телефон 037/3751/221)

 

VI ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

 

За одлучивање по Јавном позиву биће задужена Стручна комисија која ће донети одлуку о додели средстава након истека за подношење пријаве по Јавном позиву.

            Достављена документација се не враћа подносиоцу захтева.

 

VII  ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Уговор о коришћењу подстицајних средстава са Начелником општинске управе општине Александровац се закључује након  доношења одлуке од Стручне  комисије у року од 20 дана. Уговор се закључује након извршене провере достављене документације за закључивање уговора. Средства ће бити преношена на рачун привредног субјекта- апликанта најкасније до 10.12.2019. године.

Документација за закључивање уговора:

– Фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, 

– Фотокопија потврдe о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац РЕГ),

– Фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке,

– Фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева,

– Средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза,

–  Потврда МУП-а да власници/оснивачи и одговорна лица нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и друга кривична дела која се гоне по службеној дужности (издата након објављивања Јавног позива),

– Потврда Основног суда да се против власника/оснивача и одговорних лица не води кривични или истражни поступак (издата након објављивања Јавног позива) ,

– Потврда да је оснивач привредног субјекта истовремено и запослен на неодређено време у том привредном субјекту ( образац М-А –Потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање), која се може доставити до закључења Уговора. Уколико постоји више оснивача, потребно је да су сва физичка лица и да бар један од оснивача испуњава овај услов.

– Потврда за свако запослено лице да је запослено на неодређено време или на минимум 12 месеци (образац М-А –Потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање), која се може доставити до закључења Уговора).

 

             Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза достави бланко трасирану меницу корисника средстава са меничним овлашћењима.

 

VIII  ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да:

– Обавља делатност за коју му је одобрена субвенција у складу са поднетим захтевом са пословни планом и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности;

– Омогући праћење реализације и достави доказе о реализацији уговорне обавезе Стручној комисији за оцену пројеката за доделу бесповратних средстава суфинансирање мера популационе политике у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години мере „Усклађивање рада и родитељства“

 

– Обавести  Комисију о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

 

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

 

ПРИЛОЗИ

ЗАХТЕВ СА ПОСЛОВНИМ ПЛАНОМ

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ЗАХТЕВА

РУРАЛНА НАСЕЉА

 

Print Friendly, PDF & Email