«

»

окт 23

ЈАВНИ ПОЗИВ – За бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN 27% N за радове у засадима воћа за 2018. годину

ЈАВНИ ПОЗИВ

За бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN 27% N за радове у засадима воћа за 2018. годину

 

На основу Закључка Владе о бесповратноj испоруци 3.015.000kg минералног ђубрива KAN 27% N физичким лицима – носиоцима пољопривредног газдинства са територије 27 јединица локалне самоуправе, за радове у засадима воћа за 2018. годину, 05 Број: 339-9528/2018 од 11.10.2018. године, расписује се  Јавни позив за бесповратну испоруку 197.500 kg минералног ђубрива KAN 27% N носиоцима пољопривредног газдинства са територије општине Александровац.

Право на бесповратну испоруку минералног ђубрива остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и имају пријављене површине под воћем у 2018. години. 

Лица остварују право ако имају пребивалиште и производњу на територији општине Александровац.

Физичко лице које има право на бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN27% N, може да преузме највише 500 kg по хектару, а највише за један хектар пријављене површине под воћем. Количина ђубрива за испоруку ће се обрачунати према подацима у изводу из Регистра пољопривредних газдинстава (подаци о структури биљне производње), поднетих захтева и пријављених површина. Уколико је потребно због јединица паковања минералног ђубрива, вршиће се заокруживање количине за испоруку на мању или већу количину.

Начин остваривања права

Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства покреће поступак за остваривање права на испоруку минералног ђубрива подношењем захтева Општинској управи у периоду од 23. октобра 2018. године до 9. новембра. 2018. године до 15:00 часова. Захтев се подноси на обрасцу – “ Захтев за бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN 27% N, по закључку Владе РС Број: 339-9528/2018 од 11.10.2018.године“, који чини саставни део овог Јавног позива.

 

Уз Захтев подносилац захтева доставља:

 

  1. Потврду о активном и комерцијалном статусу газдинства;
  2. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава – Подаци о структури биљне производње;
  3. Фотокопију личне карте;
  4. Уверење о измиреним пореским обавезама издато од стране надлежног органа Општинске управе општине Александровац;
  5. Изјава за тачност података дата под кривичном и материјалном одговорношћу.

 

О месту и датуму преузимања минералног ђубрива подносиоци захтева ће бити обавештени након подношења Захтева.

Текст Јавног позива и образац Захтева за испоруку минералног ђубрива KAN27% N у 2018. години може се преузети у згради Oпштинске управе општине Александровац, канцеларија бр.6 или на сајту www.aleksandrovac.rs

 

Додатне информације на телефон 037/3751-069 од 7 до 15 часова.

 

ОБРАСЦИ ЗА ПРЕУЗУМАЊЕ (*.doc)

 

Print Friendly, PDF & Email