«

»

мар 23

ЈАВНИ ПОЗИВ за 6 сарадника (пописивача) на терену у пројекту „ Реформа пореза на имовину“

     На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016), у складу са  Меморандумом о сарадњи између International Managemenr Group (IMG) и Општине Александровац у вези спровођења Програма „Општински економски развој у источној Србији“ Фаза 2 – Реформа пореза на имовину, и на основу Решења начелника Општинске управе о образовању Комисије за избор сарадника (пописивача) на терену бр. 020-71/2018 од 09.03.2018. године, Комисија за избор сарадника (пописивача) на терену  објављује;

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за 6 сарадника (пописивача) на терену у пројекту „ Реформа пореза на имовину“

       Позивају се сва лица са подручја општине Александровац  која су пријављена као незапослена у евиденцији Националне службе за запошљавање да се у периоду од 26.03.2018. до 30.03.2018. године пријаве са документацијом у времену од  07 до 15 часова у Писарници Општинске управе општине Александровац, Јаше Петровића 26.

            Пописивачи ће бити ангажовани у попису имовине пореских обвезника на територији општине Александровац у вези спровођења Пројекта „ Општински еконосмки развој у Источној Србији 2017-2021 (Фаза 2).

 
     Општи услови које кандидат треба да испуњава:
   

  • Да је држављанин Републике Србије (за изабрана лица прибавља Комисија по службеној дужности);
  • Да има најмање 18 година (пунолетно лице);
  • Да има најмање средњи (IV) степен стручности (оверена копија дипломе)
  • Да добро познаје терен (да станује на територији општине за коју се пријављује за пописивача),
  • Да има читак рукопис
  • Да против кандидата није покренута истрага и није подигнута оптужница

     (за изабрана лица прибавља Комисија по службеној дужности).

 

По избору кандидата, Уговор о обављању привремених и повремених послова биће потписан између Општине Александровац и сваког пописивача, у складу са важећим законима – најдуже на период од 120 радних дана.

Приликом одабира кандидата поштоваће се принцип родне равноправности.

Избор кандидата обавиће се по истеку позива на огласној табли Општинске управе општине Александровац и oгласној табли Националне службе за запошљавање.

Детаљне информације могу се добити у периоду од 26.03.2018 до 30.03.2018. године у времену од  07 до 15 часова у просторијама Локалне пореске администрације Општинске управе општине Александровац, Јаше Петровића 26.

   

ОПШТИНСКА КОМИСИЈА

ЗА ИЗБОР САРАДНИКА

У Александровцу                                                         

Дана 20.03.2018.године

Print Friendly, PDF & Email