«

»

мај 15

Јавни оглас за давање у закуп јавних површина

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник РС“ бр.129/07), члана 53. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“, број 7/08,1/12,13/12 и 3/13) и члана 9. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама на територији општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“, број 3/2014) и Решења о одређивању почетних износа закупнине за давање јавних површина у закуп прикупљањем понуда број 020-645/2014-01 од 20.октобра 2014.године, Општинско веће општине Александровац на LXXX седници од 05. маја 2015 године, расписује

Ј А В Н И О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАВНИХ ПОВРШИНА
РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА-КИОСКА
И ДРУГИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА

1.Расписује се јавни оглас за давање у закуп јавних површина -локација за постављање мањих монтажних објеката-киоска и других монтажних објеката на јавним површинама у насељеном месту Александровац, које нису дате у закуп и то:


Ред.
бр. Објекат
К-киоск Бруто површина m2 Катастарска парцела
Почетни месечни износ закупнине

Локација 1-ул. 29. новембар (код Самачког хотела)

01 К-1 4,00 3285 3.200,00

Локација 3-ул. 29. новембар (центар града код Фонтане)

01 К-2 9,00 3566 9.000,00
02 К-5 12,00 3347 10.800,00

Локација 5-ул. 29. новембар (до кућног броја 77) Гранд

01 К-1 4,00 3417 4.000,00
02 К-2 4,00 3417 3.600,00
03 К-3 9,00 3417 8.100,00
04 К-4 12,00 3417 10.800,00

Локација 13-ул. Крушевачка (Расадник)

01 К-1 4,00 2734/1 3.200,00

ДРУГИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ
Ред.
бр. Објекат
К-киоск Бруто површина m2
Катастарска парцела Почетни месечни износ закупнине

Локација 1-ул. 29.новембар код кућног броја 67 (браћа Миљковић)

01 К-1 До 50,00 m2 3436 25.000,00

2.Делатност која може да се обавља у мањем монтажном објекту-киоску је: продаја дувана, сувенира, новина, бижутерије, лутријских срећака, цвећа, освежавајућих напитака, готових прехрамбених производа и сл, а делатност која се обавља у другим монтажним објектима је продаја пецива, сувенира, цвећа, освежавајућих напитака и сл.
3.Јавни оглас ће се спровести јавним надметањем.
4. Локације за постављање мањих монтажних објеката -киоска и других монтажних објеката се дају у закуп на период од пет година ,осим локација под редним бројем : 5., који се даје у закуп за период до привођења намени јавне површине.
5. Заинтересовани учесници су дужни да уплате гарантни износ од 1.500,00 динара:сврха уплате пријава за јавно надметање за издавање у закуп јавне површине, на рачун 840-742153843-66 -Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина по моделу 97 са позивом на број 95 001.
Учесницима који не добију локацију гарантни износ се враћа у року од 8 дана од дана избора најповољнијег понуђача. Учесник огласа који одустане од добијене локације или не закључи уговор о закупу јавне површине у одређеном року губи право на повраћај гарантног износа.
6.Право учешћа на јавном огласу за давање локација из тачке 1. имају сва правна лица и предузетници који уз писмену пријаву по јавном огласу доставе следеће доказе:
– име и адресу , односно назив и седиште учесника огласа;
-назив локације за киоск за који се подноси понуда , односно пријава;
– доказ о уплаћеном гарантном износу;
-потврду о измиреним обавезама по раније закљученом уговору о закупу (важи за досадашње закупце).
7.Пријава за јавно надметање подносе се Комисији у затвореним ковертама са назнаком “Пријава за јавно надметање за локацију за киоск“ за сваку локацију посебно, на адресу, Општинска управа општине Александровац-Комисија за давање у закуп јавних површина, улица Јаше Петровића, 26, у року од 15 дана од дана објављивања јавног огласа.
Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се неће разматрати.
8.Јавно надметање ће се обавити други дан по истеку рока за достављање понуда у великој сали општине Александровац улица Јаше Петровића, 26, са почетком у 10,00 часова.
9.Локација се додељује понуђачу који је понудио највиши износ. Ако најповољнији понуђач одустане, локација се додељује следећем најповољнијем понуђачу.
10.Обавештење о резултатима јавног огласа истиче се на огласној табли Општинске управе у року од 15 дана од дана отварања понуда.
11.Ближе информације у вези огласа могу се добити у Ј.П. Дирекција за урбанизам и изградњу “Александровац “ Александровац.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Број: 020-189-1/2015- 01 од 05. маја 2015.године.

ПРЕДСЕДНИК
Др Југослав Д.Стајковац, дипл. инж.

Print Friendly, PDF & Email