«

»

сеп 26

Jавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања за издавање у закуп дела објекта

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
Дом културе „Милосав Буца Мирковић“
Број: 133
Дана: 26.09.2018. године
Александровац

 

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за издавање у закуп непокретности Дома културе „Милосав Буца Мирковић“ у Александровцу, на основу члана 22. став 6. и 34. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 и 108/16), Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр. 16/18), Одлуке Управног одбора Дома културе „Милосав Буца Мирковић“, број 122. од 13.09.2018. године, и Решења Општинског већа Општине Александровац, број 020-279/2018-01 oд 30.07.2018. године, објављује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ  У АЛЕКСАНДРОВЦУ

 

I

Дом културе „Милосав Буца Мирковић“ оглашава издавање у закуп непокретности путем јавног надметања:

Посебног дела објекта Дома културе у Александровцу, на катастарској парцели број 3231 КО Александровац, укупне корисне површине од 491,25 м2, на временски период од 5 година од дана закључивања уговора са правом продужетка на још 5 година, за обављање трговинске делатности.

 

II

Јавно надметање одржаће се дана 05.10.2018. године у 12,00 часова у Дому културе „Милосав Буца Мирковић“ у Александровцу . Право учешћа имају физичка лица, предузетници и правна лица са територије Републике Србије која до почетка јавног надметања уплате депозит у висини од 100% од утврђене почетне месечне цене закупнине. Депозит се уплаћује на рачун Дома културе „Милосав Буца Мирковић“, број 840-205664-56, са позивом на број: Д- 2018, сврха уплате: депозит за учешће на јавном надметању, или лично на благајни Дома културе „Милосав Буца Мирковић“.

III

Почетна цена за издавање у закуп предметне непокретности  је 2,6 евра по м2 што износи 2,60 еура X 491,25 м2 = 1277,25 еура, што је у динарској противвредности 151.103,02 динара (Средњи курс НБС на дан 18.09.2018. године, 1ЕУР=118,3034 дин.). Цена се односи на висину месечне закупнине предметне непокретности.

У цену закупнине нису урачунати текући трошкови коришћења пословног простора (електрична енергија, грејање, друге комуналне услуге), који падају на терет Закупца.

Непокретност се може разгледати од дана објављивања огласа до дана одржавања јавног надметања, сваког радног дана на адреси Дом културе „Милосав Буца Мирковић“, ул. 10. август бб Александровац, у времену од 08,00 до 14,00 часова.

Дом културе „Милосав Буца Мирковић“  има право да одустане од одржавања јавног надметања у року од 5 дана пре датума одржавања јавног надметања.

IV

Пријава за учешће на јавно надметање подноси се путем поште или лично од дана објављивања на сајту општине Александровац до дана 05.10.2018. године до 11,30 часова, на следећу адресу:

Дом културе „Милосав Буца Мирковић“, ул. 10. август ББ, 37230 Александровац, Комисија за давање у закуп непокретности, са назнаком „Пријава за учешће у поступку јавног надметања за издавање у закуп непокретности“.

V

Учесници овог јавног огласа у поступку јавног надметања не могу бити физичка и правна лица, односно предузетници који нису извршили обавезе по основу ранијих закупа, као и пореза на имовину, накнада за градско грађевинско земљиште и комуналне таксе.    Уколико таквих пријава буде, оне се неће разматрати.

Пријава мора бити потписана од стране овлашћеног представника учесника.

Пријава мора да садржи:

– оригинал доказ о уплати депозита  или признаница,

– износ закупнине  која се нуди. За физичка лица: Име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана. За предузетнике : Име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични број и ПИБ радње. За правна лица: Назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар надлежног органа, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, матични број и ПИБ;

– доказ о измиреним обавезама из одељења локалне пореске администрације и према органу за уређивање грађевинског земљишта општине Александровац.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје мора бити судски оверено.

Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене те се неће разматрати.

Пријава је неблаговремена ако је поднета по истеку рока означеног у огласу. Пријава се сматра непотпуном ако нема прописану обавезну садржину, ако нису положене све тражене исправе, односно ако не садржи све потребне податке и доказе предвиђене огласом или су подаци дати супротно огласу.

Подносилац пријаве је у обавези да у пријави наведе број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

VI

Предмет давања у закуп доделиће се оном учеснику јавног надметања који понуди највишу цену закупнине.

Учеснику који је понудио највишу цену закупнине, уплаћени депозит се урачунава у висину закупнине. Разлику између депонованог износа и висине закупнине закупац ће уплатити на рачун Дома културе „Милосав Буца Мирковић“, а у сагласности са одредбама уговора о закупу који буде закључен по окончаном јавном надметању.

Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправе пријаве којом се подносилац региструје, присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине или буде изабран за најповољнијег понуђача а не закључи уговор о закупу, губи право на враћање депозита.

Учесницима јавног надметања који не буду изабрани као закупци враћа се уплаћени депозит у року од 15 дана од дана завршетка јавног надметања.

VII

Физичко лице, предузетник и правно лице коме је пословни простор дат у закуп обавезно је да: користи пословни простор у складу са наменом која је утврђена уговором; не даје пословни простор у подзакуп, односно не уступа га на коришћење; у одређеном року плаћа закупнину; сноси трошкове текућег одржавања, хитних интервенција, као и инвестиционог одржавања према квадратури предметне непокретности; чува и одржава уређаје, апарате и другу опрему са којом је непокретност дата у закуп; преда непокретност по истеку времена закупа у исправном стању; надокнади штету насталу у непокретност и опреми која му је предата на коришћење, осим оне настале услед редовне употребе.

VIII

Уговор о издавању у закуп се закључује са учесником који понуди највишу цену, у року од 8 дана од дана потписивања записника о разултатима јавног надметања.

IX

Додатне информације у вези са давањем у закуп путем јавног надметања могу се добити на  телефон број 037/3552181.

X

            Јавни оглас биће објављен на  на званичном сајту СО Александровац, www.aleksandrovac.rs , на огласној табли  Дома културе „Милосав Буца Мирковић“, као и у средствима јавног информисања на територији општинe Александровац.

Print Friendly, PDF & Email