«

»

дец 26

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У ОПШТИНСКУ УПРАВУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 111- 4 /17- 01
Датум: 25 .12. 2017.г.
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 21/16) и члана 12. став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», број 95/16) начелник Општинске управе Општине Aлександровац оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У

ОПШТИНСКУ УПРАВУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 I  У радни однос  прима се један приправник и то:

  1. Мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја

 

II Опис послова:

Приправник се прима у радни однос на одређено време на период од 12 месеци, ради стицања радног искуства у струци и оспособљавања за полагање државног стручног испита.

III Општи услови:

Општи услови за кандидате су:

  1. да су пунолетни држављани Републике Србије;
  2. да има прописано образовање;
  3. да нису правноснажно осуђивани на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци;
  4. да раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутомомне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

 

IV Посебни услови

             Посебни услови за кандидате су:

а) Стручна спрема: високо образовање стечено из области архитектурe, мастер академскe студијe – студијски програм: Интегрални урбанизам .

б) без радног искуства у струци

 

V Потребна документа

             Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса.

 

 

Као доказ о испуњавању посебних услова конкурса кандидати прилажу оверену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми.

            Са кандидатима који буду ушли у ужи избор, Конкурсна комисија обавиће разговоре, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени.

Оглас о јавном конкурсу се објављује на интернет страници Општине Александровац w.w.w.aleksandrovac.rs

Пријаве са потребним доказима о испуњавању услова јавног конкурса доставити у року од 15 дана, а рок почиње да тече, наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама “ Данас  “, на адресу: Општинска управа општине Александровац, ул. Јаше Петровића бр.26  37230 Александровац, са назнаком “за јавни конкурс“.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Јелица Костић, телефон:  037/ 3554-556.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, Конкурсна комисија ће одбацити закључком.

 

                                                                                   НАЧЕЛНИК  ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ

                                                                                               Иван Новаковић

  

Print Friendly, PDF & Email