«

»

нов 30

Jавни конкурс за попуну извршилачког радног места

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 111- 24 /2022 – 01
Датум: 29 .11. 2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 

          На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 114/21),  члана 12. став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, број 95/16 и 12/02),  Општинскa управa Општине Aлександровац оглашава

 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ  ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ  МЕСТА  У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

    

     I Орган у коме се радно место попуњава:

 

              Општинска управа општине Александровац, Јаше Петровића бр.26

             

   II  Радно место које се попуњава:

 

Послови пољопривреде и водопривреде, у одељењу за локални економски развој и пољопривреду

 

     -1 (један) извршилац, у звању:  саветник

 

        – Опис послова: Ради анализе и информације из области пољопривреде, прати развој и предлаже мере за даље унапређивање и развој пољопривреде и села, обавља послове поверене законом и прописима из области пољопривреде из надлежности општине, води поступке за издавање водних услова за изградњу, реконструкцију објеката, извођење радова и то за: јавни водовод у сеоском насељу; сађење дрвећа и жбунастог биља и њихову сечу у кориту за велику воду и на обали; промену катастарске културе земљишта на ерозивном подручју; воденицу и стамбени објекат на сплаву и други објекат и радове, који могу привремено, повремено или трајно да проузрокују промене у водном режиму или на које може утицати водни режим; издаје водне сагласности и водне дозволе за објекте и радове за које су издати водни услови; води водну књигу о издатим водним актима; врши припрему и израду нормативно-правних аката из надлежности Одељења и друге послове по налогу начелника одељења.

     

        -Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци

 

        III Стручне оспособљености, знања и вештинe проверавају се у изборном поступку:  путем усменог разговора са кандидатима чије су пријаве благовремене и потпуне, који ће се обавити у просторијама Општинске управе Александровац о чему ће се кандидати обавестити телефонским путем на бројеве које су навели у пријави

  

            У изборном поступку проверавају се:  познавање прописа из области пољопривреде од значаја за обављање послова на унапређењу и развоју пољопривреде и села, који су у надлежности општине; познавање прописа  из области водопривреде и то у погледу  услова за издавање водне сагласности и водне дозволе, као и поступак за издавање водних услова за изградњу, реконструкцију објеката и за извођење радова у тој области.

 

 

     IV Место рада: Александровац, Јаше Петровића 26

 

     V Услови за запослење:

Да је кандидат:

  1. пунолетни држављанин Републике Србије;
  2. да има прописано образовање;
  3. да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места;
  4. да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци;
  5. да му раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутомомне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

 

      VI Трајање рада: радни однос  заснива се на неодређено време

      VII  Рок: Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама : “ Информер  “

 

     VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:   

         – Извод из  матичне књиге рођених,

         – Уверење о држављанству,

         – Доказ о завршеној стручној спреми

         – Уверење да лице није осуђивано на безусловни казну затвора у трајању од најмање шест месеци,

          – Доказ да лицу раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутомомне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;          

          – Доказ о  положеном  државном стручном испиту   

          – Доказ о радном искуству

        

       IX  Изборни поступак кандидата спроводи се : усменим разговором.

            Усменим разговором вршиће се провера: стручне оспособљености, знања и вештина кандидата.

            О месту и времену одржавања усменог разговора кандидати ће бити накнадно обавештени.             

 

        X Јавни конкурс се објављује на интернет страници Општине Александровац w.w.w.aleksandrovac.rs и на огласној табли Општинске управе Александровац.

 

        XI Адреса на коју се подноси пријава: Општинска управа општине Александровац  ул. Јаше Петровића бр.26,   37230 Александровац, са назнаком “Конкурсној комисији за јавни конкурс“ и наводом извршилачког радног места за које се пријава подноси.    

 

       XII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Јелица Костић, телефон:  037/ 3554-556.

 

         Напомене:

 

        Сходно члану 131 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да службеник који је засновао радни однос на неодређено време а нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа.

        За кандидата који буде изабран и  примљен у радни однос  обавезан је пробни рад уколико није раније заснивао радни однос у органима аутономне покрајине, јединицама локалне самоуправе, градској општини или државном органу. Службенику који не задовољи на пробном раду престаје радни однос.

         Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, Конкурсна комисија ће одбацити решењем.

 

 

                                                                         НАЧЕЛНИК  ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ    

                                                                        Милан Минић, дипл.правник  с.р.

Print Friendly, PDF & Email