«

»

окт 06

Јавни конкурс за попуну извршилачког радног места

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 111-18 /2022 – 01
Датум:  05.10. 2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

          На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 114/21),  члана 12. став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, број 95/16 и 12/02),  Општинскa управa Општине Aлександровац оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ  ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ  МЕСТА  У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

   

     I Орган у коме се радно место попуњава:

 

              Општинска управа општине Александровац, Јаше Петровића бр.26

             

   II  Радно место које се попуњава:

             Инжењер за инвестиције, изградњу и одржавање путева и улица и грађевинско земљиште, у одељењу за урбанизам и изградњу

     -1 (један) извршилац, у звању:  саветник

        – Опис послова: Припрема програм изградње и реконструкције путева и путних објеката, припрема пројектне задатке за израду техничке документације за објекте нискоградње, сарађује са пројектантима у току израде пројеката, ради праћења и усмеравања пројеката, учествује у поступку припреме конкурсне документације за спровођење јавних набавки, прибавља техничку докуметацију инфраструктуре у поступку градње објеката, обавља послове стручног надзора у току грађења објеката, ради као сарадник на изради детаљних решења и других планских докумената из области нискоградње.

   

     

        –   Услови: Стечено високо образовање из стручних области архитектура или грађевинско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци.

           

 

        III Стручне оспособљености, знања и вештинe проверавају се у изборном поступку:  путем усменог разговора са кандидатима чије су пријаве благовремене и потпуне, који ће се обавити у просторијама Општинске управе Александровац о чему ће се кандидати обавестити телефонским путем на бројеве које су навели у пријави  

            У изборном поступку проверавају се: познавање материје о грађевинарству у области нискоградње (припрему и извођење радова на путевима III,  IV  и  V разреда); поступак извођења радова: од земљаних радова на путевима до израде комплетне коловозне конструкције са носећим слојевима и асфалтним застором, све према важећим техничким условима и стандардима за ову врсту радова.

 

 

     IV Место рада: Александровац, Јаше Петровића 26

 

     V Услови за запослење:

 

Да је кандидат:

  1. пунолетни држављанин Републике Србије;
  2. да има прописано образовање;
  3. да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места;
  4. да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци;
  5. да му раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутомомне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

 

      VI Трајање рада: радни однос  заснива се на неодређено време

 

      VII  Рок: Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама : ‘’Информер“

 

     VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:   

         – Извод из  матичне књиге рођених,

         – Уверење о држављанству,

         – Доказ о завршеној стручној спреми

         – Уверење да лице није осуђивано на безусловни казну затвора у трајању од најмање шест месеци,

          – Доказ да лицу раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутомомне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;          

          – Доказ о  положеном  државном стручном испиту   

          – Доказ о радном искуству

         

        

       IX  Изборни поступак кандидата спроводи се : усменим разговором.

            Усменим разговором вршиће се провера: стручне оспособљености, знања и вештина кандидата.

            О месту и времену одржавања усменог разговора кандидати ће бити накнадно обавештени.             

 

        X Јавни конкурс се објављује на интернет страници Општине Александровац w.w.w.aleksandrovac.rs и на огласној табли Општинске управе Александровац.

 

        XI Адреса на коју се подноси пријава: Општинска управа општине Александровац  ул. Јаше Петровића бр.26,   37230 Александровац, са назнаком “Конкурсној комисији за јавни конкурс“ и наводом извршилачког радног места за које се пријава подноси.    

 

       XII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Јелица Костић, телефон:  037/ 3554-556.

 

         Напомене:

 

        Сходно члану 131 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да службеник који је засновао радни однос на неодређено време а нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа.

        За кандидата који буде изабран и  примљен у радни однос  обавезан је пробни рад уколико није раније заснивао радни однос у органима аутономне покрајине, јединицама локалне самоуправе, градској општини или државном органу. Службенику који не задовољи на пробном раду престаје радни однос.

         Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, Конкурсна комисија ће одбацити решењем.

 

 

                                                                         НАЧЕЛНИК  ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ    

                                                                       Милан Минић, дипл.правник,с.р.   

                                

             

 

Print Friendly, PDF & Email