«

»

мај 15

Јавни конкурс за попуну извршилачког радног места

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 111- 4 /20 – 01
Датум: 14.05. 2020.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 

          На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 21/16, 113/17 и 95/18), члана 12. став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», број 95/16) и Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:112-4346/2019-2 од 25.априла 2019.године,  Општинскa управa Општине Aлександровац оглашава

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ  ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

    

     I Орган у коме се радно место попуњава:

              Општинска управа општине Александровац, Јаше Петровића бр.26

             

            II  Радно место које се попуњава: “РОДИТЕЉСКИ И ДЕЧИЈИ ДОДАТАК“, Одељење за општу управу и друштвене делатности, Општинске управе општине Александровац, звање: млађи саветник-1 извршилац(службеник)

 

             Опис послова: Води првостепени управни поступак  и израђује првостепене управне акте о остваривању права на дечији и родитељски додатак,  припрема извештаје о кретању броја корисника и води евиденцију  о донетим решењима,  ажурира податке о корисницима, пружа помоћ странкама за остваривање права на дечји додатак, стара се о остваривању проширених права- право на стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса корисницима дечијег додатка и  корисницима МОП-а, учествује у изради разних извештаја и друге послове по налогу руководиоца одељења, сазива седнице комисије и води записник и пружа стручну помоћ и координира радом Интерресорне комисије за децу ометену у развоју и друге послове по налогу руководиоца одељења.

       

           Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж.

 

          Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о финасијској подршци породици са децом (“Службени Гласник Р.С.“бр.113/2017 и 50/2018) и Закона о општем управном поступку (“Службени Гласник Р.С.“бр.18/2016), познавање рад на рачунару-практичним радом на рачунару, вештина комуникације-усмено.

 

            III Место рада: Александровац, Јаше Петровића 26

IV  Услови за запослење:

Да је кандидат:

  1.  пунолетни држављанин Републике Србије;
  2. да има прописано образовање;
  3. да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места;
  4. да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци;
  5. да му раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутомомне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

 

        V Трајање рада: радни однос се заснива на неодређено време

 

         VI  Рок: Рок за подношење пријаве је 15 дана који почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса на интернет презентацији општине Александровац

 

        VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:        

           – Извод из  матичне књиге рођених,

           – Уверење о држављанству,

           -Уверење да лице није осуђивано на безусловни казну затвора у трајању од најмање шест месеци,

            -Доказ да лицу раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутомомне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа

            -Доказ о завршеној стручној спреми,

            -Доказ о радном искуству односно о завршеном приправничком стажу и положеном  државном стручном испиту .           

                      

        VIII  Изборни поступак кандидата спроводи се : усменим разговором.

            Усменим разговором вршиће се провера: стручне оспособљености, знања и вештина кандидата.

            О месту и времену одржавања усменог разговора кандидати ће бити накнадно обавештени.

          

 

        IX Пробни рад: за кандидата који буде изабран и  примљен у радни однос  обавезан је пробни рад уколико није раније заснивао радни однос у органима аутономне покрајине, јединицама локалне самоуправе, градској општини или државном органу. Службеник који не задовољи на пробном раду престаје радни однос.

 

        X Оглас о јавном конкурсу се објављује на интернет страници Општине Александровац w.w.w.aleksandrovac.rs а у дневним новинама “Курир“ објављује обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс.

 

        XI Адреса на коју се подноси пријава: Општинска управа општине Александровац  ул. Јаше Петровића бр.26,   37230 Александровац, са назнаком “За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места“.      

 

     XII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Јелица Костић, телефон:  037/ 3554-556.

 

         Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, Конкурсна комисија ће одбацити закључком.

 

 

                                                                                   НАЧЕЛНИК  ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ 

                                                                                                 Иван Новаковић

Print Friendly, PDF & Email