«

»

мај 17

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ  ИЗВРШИЛАЧКИХ  РАДНИХ МЕСТА  У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 111- 5 /2021 – 01
Датум: 17.05. 2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

          На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17 и 95/18), члана 27к Закона  о буџетском систему (“Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-исправка,108/2013,68/2015-

др.закон,103/2015,99/2016,113/2017, 95/2018,31/2019,72/2019,149/2020), члана 12. став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, број 95/16),  Општинскa управa Општине Aлександровац оглашава

 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ  ИЗВРШИЛАЧКИХ  РАДНИХ МЕСТА  У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

    

     I Орган у коме се радно место попуњава:

               Општинска управа општине Александровац, Јаше Петровића бр.26

           

   II  Радна места која се попуњавају:

  

  1. Послови урбанизма, у одељењу за урбанизам и изградњу

 

     -1 (један) извршилац, у звању: млађи саветник

 

        –   Опис послова: Учествује у изради нацрта одлука из области урбанистичког планирања, даје стручну помоћ у изради планских докумената, стара се о ажурности израде и спровођењу поступка усвајања планских докумената и брине о чувању донетих планских докумената обавља стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије за планове општине Александровац и учествује у њеном раду, врши преглед потпуности и исправности документације у поступку потврђивања урбанистичких пројеката и пројеката парцелације и препарцелације и брине о чувању потврђених урбанистичких пројеката и пројеката парцелације и препарцелације; води поступке за издавање информације о локацији и информација о обухваћености парцела планским и урбанистичким документима; води поступке из обједињене процедуре за: издавање локацијских услова и измене локацијских услова и друге.

     

     –      Услови: Стечено високо образовање из стручних области архитектура или грађевинско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.    

                Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање правних прописа који регулишу област урбанизма у јединицама локалне самоуправе – по називу и предмету регулисања познавање рад на рачунару-практичним радом на рачунару, вештина комуникације-усмено.

 

            

            2.Управљање имовином, у одељењу за финансије и локални економски развој

 

-1 (један) извршилац, у звању: сарадник

         Опис послова: врши послове усаглашавање књиговодствених евиденција и извора финансирања, прикупљање података о физичком стању непокретности, формирање базе података, уношење података о непокретностима и покретној имовини у помоћне књиге и регистре, прибављање података Службе за катастар непокретности, јавних предузећа и установа , ажурирање базе података, евиденције терета на непокретностима, преузимање непокретности стечене наслеђем, уговором или другим правним послом, прибављање потребне документације и састављање записника о стању имовине, давање података из евиденције имовине у својини општине, води посебну евиденцију корисника, односно јединствене евиденције непокретности у јавној својини општине, ажурира све податке о променама на непокретностима у јавној својини – Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини , предлагање инвестиционог и текућег одржавања, праћење инвестиција, учествовање у припреми плана јавних инвестиција, израда предмера и предрачуна радова; преглед докумантације и вођења помоћних књига и евиденција покретне имовине; материјала и опреме, и друге послове по налогу начелника Одељења.

 

         Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци.

 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: у изборном поступку проверавају се знање кандидата о томе о којој имовини  се води евиденција  и  врстама и начину вођења евиденција имовине; познавање рада на рачунару.

 

     III Место рада: Александровац, Јаше Петровића 26

 

     IV  Услови за запослење:

 

Да је кандидат:

  1. пунолетни држављанин Републике Србије;
  2. да има прописано образовање;
  3. да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места;
  4. да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци;
  5. да му раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутомомне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

 

      V Трајање рада: радни однос на оба радна места заснива се на неодређено време

 

      VI  Рок: Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама – “Курир“

 

      VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:  

           – Извод из  матичне књиге рођених,

           – Уверење о држављанству,

           -Уверење да лице није осуђивано на безусловни казну затвора у трајању од најмање шест месеци,

           -Доказ да лицу раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутомомне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа

           -Доказ о завршеној стручној спреми,

           -Доказ о радном искуству односно о завршеном приправничком стажу и положеном  државном стручном испиту .  

            

          Напомена:

          Сходно члану 131 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да службеник који је засновао радни однос на неодређено време а нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа.

        

       VIII  Изборни поступак кандидата спроводи се : усменим разговором.

            Усменим разговором вршиће се провера: стручне оспособљености, знања и вештина кандидата.

            О месту и времену одржавања усменог разговора кандидати ће бити накнадно обавештени.             

 

        IX Пробни рад: за кандидата који буде изабран и  примљен у радни однос  обавезан је пробни рад уколико није раније заснивао радни однос у органима аутономне покрајине, јединицама локалне самоуправе, градској општини или државном органу. Службеник који не задовољи на пробном раду престаје радни однос.

 

        X Јавни конкурс се објављује на интернет страници Општине Александровац w.w.w.aleksandrovac.rs

 

        XI Адреса на коју се подноси пријава: Општинска управа општине Александровац  ул. Јаше Петровића бр.26,   37230 Александровац, са назнаком “Конкурсној комисији за јавни конкурс“ и наводом извршилачког радног места за које се пријава подноси. 

  

 

       XII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Јелица Костић, телефон:  037/ 3554-556.

 

         Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, Конкурсна комисија ће одбацити закључком.

 

 

 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ    

  Милан Минић, дипл.правник с.р.

Print Friendly, PDF & Email