«

»

мај 24

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ  ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ  

На основу 54. и 56. став 1 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 95. став 1. члана 102. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон, 95/18, 114/21 и 92/23) и члана 9. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 107/23), Општинско веће општине Александровац на 12. седници одржаној дана 23. маја 2024. године, оглашава

                                                                                             

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 ЗА ПОПУЊАВАЊЕ  ПОЛОЖАЈА

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

РАДНО МЕСТО: НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

I Орган у ком се радно место попуњава:

Општинска управа општине Александровац, у Александровцу, Улица Јаше Петровића број: 26

 

 II Радно место које се попуњава:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ, 1 службеник на положају  I група, у Општинској управи општине Александровац

III Опис послова на радном месту:

 

           Руководи и координира радом општинске управе; планира, усмерава и надзире рад општинске управе; усклађује рад организационих јединица општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, статутом општине, одлукама скупштине општине, општинског већа и председника општине.

 

IV Услови за запослење на радном месту:

 

         1) Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;

        2) најмање  пет година радног искуства у струци;

 3) држављанство Републике Србије;

 4) пунолетство;

 5) да лицу раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа;

 6) да лице није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

 7) положен државни стручни испит;

 8) познавање рада на рачунару.

 Кандидати који немају положен државни стручни испит (односно правосудни испит) дужни су да доставе доказ o положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријаве на јавни конкурс.

 

V Врста радног односа

На радном месту се заснива радни однос на одређене време односно рад на положају траје 5 (пет) година.

 

VI Место рада:

Александровац

 

VII Компетенције које се проверавају у изборном поступку

У изборном поступку се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и мотивација за рад на радном месту.

 

VIII Поступак и начин провере компетенција

 1. Провера општих функционалних компетенција:
  • „Организација и рад органа аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе у Републици Србији” – вршиће се путем теста (писмено).
  • „Пословна комуникација” – вршиће се путем теста (писмено).
  • „Дигитална писменост” – вршиће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).
 2. Провера посебних функционалних компетенција:
  • Посебна функционална компетенција у области рада – послови руковођења (општи, стратегијски и финансијски менаџмент, управљање људским ресурсима, организационо понашање, управљање пројектима, стратегије и канали комуникације, управљање јавним политикама); студијско-аналитички послови (методе и технике анализирања планских докумената и прописа и израда извештаја о стању у области, технике и методе спровођења ex-ante и ex-post анализе ефеката јавних политика/прописа и консултативног процеса и израде одговарајућих извештаја, идентификовање ресурса неопходних за управљање јавним политикама-costing, методологија припреме докумената и формална процедура за њихово усвајање, методологија праћења, спровођења, вредновања и извештавања о ефектима јавних политика); управно-правни послови (општи управни поступак, правила извршења решења донетих у управним поступцима, посебни управни поступци) – провера ће се вршити писаним (симулација) и усменим путем (разговором са комисијом)
  • Посебна функционална компетенција за радно место-плански документи, прописи и акти из надлежностии организације органа (Статут општине Александровац, Програм развоја општине, Просторни план општине) – провера ће се вршити  писаним (симулација) и усменим путем (разговором са комисијом)
  • Посебна функционална компетенција за радно место: прописи из делокруга радног места – Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о јавним службама, Закон о јавним предузећима, Закон о буџетском систему, Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о планирању и изградњи, Закон о озакоњењу објеката, Закон о пољопривредном земљишту, Закон о јавним набавкама (из области комуналне делатности, заштите животне средине, просторног планирања, урбанизма и грађевинарства, локалне пореске администрације, инспекције …- у складу са потребама радног места навести потребне акте) Закон о општем управном поступку, Закон о инспекцијском надзору, Закон о матичним књигама, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе – провера ће се вршити писаним (симулација) и усменим путем (разговором са комисијом)
 3.  Провера понашајних компетенција:

Провера понашајних компетенција: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет, управљање људским ресурсима,  стратешко управљање,  вршиће се путем интервјуа базираног на компетенцијама.

 1. Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности јединице локалне самоуправе вршиће се путем разговора са конкурсном комисијом (усмено).

 

IX Достављање доказа при подношењу пријаве

 1. Ако кандидат има важећи сертификат, потврду или други одговарајући писани доказ о томе да поседује дигиталне компетенције (знања и вештине о основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табеларним калкулацијама) и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања ове компетенције, може тај доказ, у оригиналу или овереној фотокопији, приложити уз пријавни образац на овај конкурс.

Напомена: Ако кандидат не достави наведени доказ, провера компетенције „дигитална писменост” извршиће се практичним радом на рачунару.Ако конкурсна комисија увидом у достављени доказ не буде могла потпуно да оцени да ли је дигитална писменост кандидата на потребном нивоу, позваће кандидата на тестирање ове компетенције, без обзира на достављени доказ.

X Докази који се достављају током изборног поступка

Пре завршног разговора са Конкурсном комисијом кандидати су дужни да доставе, у року од 5 радних дана од пријема позива за достављање доказа, следеће доказе:

 • оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема;
 • оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство)
 • Службеник (лице које је већ у радном односу у јединици локалне самоуправе) и који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (у изузетним случајевима, у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се разматрати.

Напомена: Орган, по службеној дужности, на основу члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 – одлука УС), за кандидате прибавља:

 • уверење о држављанству;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци;
 • доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / доказ о положеном правосудном испиту .

Ако кандидат у пријави наведе да жели сам да достави ова документа, тада их мора доставити у оригиналу или овереној фотокопији, у року од 5 радних дана од дана пријема позива за достављање доказа.

 

XI Пријава на јавни конкурс врши се на прописаном обрасцу пријаве

Образац пријаве на овај конкурс доступан је на интернет презентацији Општине Александровац, а у штампаном облику се може преузети на шалтеру писарнице Општинске управе општине Александровац.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.

Подносилац пријаве ће бити обавештен о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве у органу.

 

XII Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама “ПОЛИТИКА“.

 

XIII Адреса на коју се подносе пријаве:

Поштом органу: Општинска управа општине Александровац, у Александровцу, _ Улица Јаше Петровића бр. 26, са назнаком „за јавни конкурс за попуњавање положаја у Општинској управи општине Александровац” или непосредно на адресу: Општинска управа општине Александровац, 37230 Александровац, Улица Јаше Петровића бр. 26, са назнаком „за јавни конкурс за попуњавање положаја у Општинској управи општине Александровац”

 

XIV Место и време када ће започети изборни поступак

     Изборни поступак ће се спроводити почев од 15.06.2024. године, у Општинској управи општине Александровац, Улица Јаше Петровића бр. 26, о чему ће кандидати бити обавештени путем мејла или телефона.

XV Обавеза обуке

Изабрано лице по овом конкурсу које се први пут поставља на положај,  дужно је да у року од једне године од дана постављења на положај похађа програм обуке утврђен за службенике који се први пут постављају на положај

XVI Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Јелица Костић, тел: 037-3554-556.

* Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола

Образац пријаве за ово радно место преузети ОВДЕ.

 

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број:020- 644/2024-01 од  23. маја 2024.године

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИЦА

                                                                                                Јелена Пауновић, дипл.правник с.р.

 

Print Friendly, PDF & Email