«

»

дец 05

Jавни конкурс за избор чланова савета

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Комисија за избор чланова
Савета за праћење примене
Локалног антикорупцијског плана   општине Александровац
2018-2023
Бр: 020-427/2018-01
Дана:4.децембар 2018. године
 Александровац

 

            У поступку спровођења Локалног антикорупцијског плана за Општине Александровац („Сл. Лист општине Александровац “, бр.5/18), тачке 3 Решења о формирању и именовању Комисије за избор чланова Савета за праћење примене локалног антикорупцијског плана Општине Александровац(„Службени лист општине Александровац “ бр.11/18), и члана 2.Пословника  о раду комисије за избор чланова Савета  за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине , бр: 020-346/2018-01  од 30.08.2018. године, члана 3.Правила за утврђивање критеријума и поступка  избора чланова локалног антикорупцијског тела општине Александровац(„Службени лист општине Александровац “ бр.15/18), Одлуке о расписивању Јавног конкурса расписује за избор чланова Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општинеАлександровац 2018-2023 бр.020-427/2018-01 од 4.децембра 2018.године ,  Комисија за избор чланова Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општинеАлександровац ,на седници одржаној дана 4. децембра 2018.године   расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ  ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ2018-2023.(ЛАП-а)

 

Јавни конкурс се расписује за избор чланова Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општинеАлександровац 2018-2023.(ЛАП-а)

 

            Кандидат за члана Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општинеАлександровац треба да задовољи следеће услове:

  1. Да  је пунолетан и да има пребивалиште на територији Општине Александровац,
  2. Да није осуђивано и да се против њега  не води кривични поступак за дела која га  чине недостојним  за обављање ове дужности.
  3. да није радно ангажован у органима општине Александровац, као и у институцијама или у предузећима, установама  и организацијама који су директни корисници локалног /републичког буџета  по било ком основу ( на одређено или неодређено време , ангажован у форми рада ван радног односа и др.)
  4. Да није јавни функционер у смислу одредаба чланова Закона о агенцији за борбу против корупције.
  5. Да својим досадашњим деловањем / обављањем функције није кршио или не крши одредбе Закона о агенцији за борбу против корупције.
  6. Да није носилац функције у институцијама или предузећима, организацијама  и медијима  на које се долази именовањем од стране локалних или републичких органа, или су исте  директно и корисници  локалног/републичког буџета.

Пријава на конкурс подноси се Комисији за избор чланова Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Александровац на обрасцу “Пријава кандидата за чланове Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине  2018-2023 , који се објављује на званичној интернет презентацији општине Александровац www.aleksandrovac.rs.

Кандидати уз пријаву достављају:

-биографију,

            -Уверење МУП-а из казнене евиденције и потврда надлежног суда да се против подносиоца пријаве не води кривични поступак за дела која га чине недостојним за обављање  ове дужности,

            – потврда о пребивалишту,

            -фотокопија личне карте,

            -оверена потписана изјава да није носилац било које функције у политичкој странци и да није јавни функционер у смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције,

            -Мотивационо писмо које садржи одговоре на следећа питања:

1.Како видите политику борбе против корупције у нашем друштву и шта вас мотивише за праћење реализације Локалног антикорупцијског плана општине Александровац­?

2.Чиме можете допринети решавању проблема корупције у друштву?

3.Каквим резултатом  бисте били задовољни када је у питању примена Локалног антикорупцијског плана општине Александровац?

 

            Конкурс је отворен  30 дана од дана објављивања на интернет презентацији општине Александровац www.aleksandrovac.rs, а објављује се и у “Службеном листу општине Александровац “ и огласној табли Општинске управе општине Александровац.

 

Попуњену пријаву са документацијом доставити у штампаном облику , у затвореној коверти, са назнаком “ Комисија за избор чланова Савета за праћење примене ЛАП-а- Јавни конкурс за избор чланова Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине  Александровац 2018-2023.(ЛАП-а)“.

Пријаве се подносе предајом на писарници Општинске управе општине Александровац , ул.Јаше Петровић 26. Александровац , или поштом.

На јавном конкурсу се бира 5 (пет) чланова/ чланица Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине  Александровац 2018-2023.(ЛАП-а).“

      Комисија спроводи процедуру усменог тестирања кандидата на основу критеријума и мерила из Правила за утврђивање критеријума и поступка  избора чланова локалног антикорупцијског тела општине Александровац(„Службени лист општине Александровац “ бр.15/18).

Конкурсна документација се не враћа.

            Додатне информације могу се добити у Општинској управи општине Александровац Одељење за урбанизам и изградњу Општинске управе општине Александровац, на телефон 037/3751-069  од 07 до 15,00 часова.

 

ОБРАЗАЦ – ПРИЈАВА КАНДИДАТА

Print Friendly, PDF & Email