«

»

јан 09

Јавни конкурс – за именовање директора

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:020-1188/2013-01

Датум:27.12.2013.године

Александровац

 

На основу члана 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора  Јавног предузећа Пословни центар “Александровац- Жупа“ Александровац број 020-1188 /2013-01 од 20. децембра 2013. године, Општинска управа општине Александровац, оглашава


Ј А В Н И   К О Н К У Р С


ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА Јавног  предузећа Пословни центар “Александровац- Жупа“ Александровац:

 

1.Јавно предузеће Пословни центар “Александровац- Жупа“ Александровац, 37230 Александровац,

   ул.10. Август бб.

2. Функција за коју се врши избор:
   
Директор Јавног предузећа Пословни центар “Александровац- Жупа“ Александровац

3. Послови Директора и услови за именовање:
Послови директора: представља и заступа јавно предузеће;организује и руководи процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног предузећа; предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке надзорног одбора; врши друге послове одређене Законом, Оснивачким актом и Статутом јавног предузећа.


Услови за именовање: да је учесник конкурса пунолетан пословно способан држављанин Републике

Србије; да има високо образовање стечено на студијама другого степена ( мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије ), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године било које струке; да има три године радног искуства; да није правноснажном пресудом осуђиван на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 месеци.
Мандат директора и место рада: мандат директора траје 4 године, а место рада је Александровац.

 

4. Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа у «Службеном гласнику Републике Србије».
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.


5. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:
– уверење о држављанству;
– извод из матичне књиге рођених;
– диплома о стеченом високом образовању;
– исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
– радна књижица;
– доказ да лице није осуђивано;
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или у суду.


6. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Општина Александровац, ул.Јаше Петровић,бр 26.37230 Александровац, са назнаком „За јавни конкурс – именовање Директора Јавног предузећа Пословни центар “Александровац- Жупа“ Александровац

 

 

7. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
    Јелица Костић, број телефона 037/3554-556.

Н а п о м е н е:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или у суду, као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања коју је образовала Скупштина општине Александровац.

Изборни поступак може да се спроведе у више делова, уз организовање усменог разговора са кандидатима или на други одговарајући начин, о чему ће Комисија благовремено обавестити кандидате.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу “Вечерње новости“, као и на званичној интернет презентацији општинеАлександровац, www.aleksandrovac.rs/

 

                                                                                                             Начелник

                                                                                                      Општинске  управе

                                                                                          Добрила  Вукојевић, дипл. правник

Print Friendly, PDF & Email