«

»

сеп 11

Jавни конкурс за именовање директора – ЈКСП Александровац

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:020-859 /2013-01

Датум:02. 09.2013 године

Александровац

 На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора  Јавно Комунално Стамбеног предузећа “Александровац“ Александровац број020-860/2013-01 од 24.08.2013. године, Општинска управа општине Александровац, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА Јавно Комунално Стамбеног предузећа “Александровац“ Александровац:
1.Јавно Комунално Стамбеног предузећа “Александровац“ Александровац, 37230 Александровац, ул. 10.Август  бр.46
2. Функција за коју се врши избор:
Директор Јавно Комунално Стамбеног предузећа “Александровац“ Александровац

3. Послови Директора и услови за именовање:
Послови директора: представља и заступа јавно предузеће;организује и руководи процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног предузећа; предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке надзорног одбора; врши друге послове одређене Законом, Оснивачким актом и Статутом јавног предузећа.

Услови за именовање: да је учесник конкурса пунолетан пословно способан држављанин Републике Србије; да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано јавно предузеће; да има високо образовање- VII степен стручне спреме било које струке; да има три године радног искуства; да није члан органа политичке странке, односно да му је одеђено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности; да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа;
Мандат директора и место рада: мандат директора траје 4 године, а место рада је Александровац

4. Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа у «Службеном гласнику Републике Србије».
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
5. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:
– уверење о држављанству;
– извод из матичне књиге рођених;
– диплома о стручној спреми;
– исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
– радна књижица;
– доказ да лице није осуђивано;

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или у суду.
6. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Општина Александровац, ул.Јаше Петровић,бр 26.37230 Александровац, са назнаком „За јавни конкурс – именовање Директора Јавно Комунално Стамбеног предузећа “Александровац“ Александровац

7. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
Јелица Костић, број телефона 037/3554-556.

Напомене:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или у суду, као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања коју је образовала Скупштина општине Александровац

Изборни поступак може да се спроведе у више делова, уз организовање усменог разговора са кандидатима или на други одговарајући начин, о чему ће Комисија благовремено обавестити кандидате.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу  “Вечерње новости“, као и на званичној интернет презентацији општине Александровац, www.aleksandrovac.rs

Print Friendly, PDF & Email