«

»

окт 20

Jaвни конкурс за именовање директора – Јавног предузећа Пословни центар “Александровац – Жупа“ Александровац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-445/2015-01
Датум: 12.10.2015. године

Александровац

 

На основу члана 25. и 29. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС“ бр. 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – др. закон) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа Пословни центар “Александровац – Жупа“ Александровац број 020-445/2015-01 од 09. oктобра 2015. године,

Скупштина општине Александровац, оглашава

Ј А В Н И  К О Н К У Р С
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА Јавног предузећа Пословни центар “Александровац – Жупа“ Александровац

 

 1. Јавно предузеће Пословни центар “Александровац – Жупа“ Александровац, 37230 Александровац,Улица 10. августа бб.
 1. Функција за коју се врши избор:    Директор Јавног предузећа Пословни центар “Александровац – Жупа“ Александровац
 2. Послови Директора и услови за именовање:

Послови директора: представља и заступа јавно предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног предузећа; предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке Надзорног одбора; врши друге послове одређене Законом, Оснивачким актом и Статутом јавног предузећа.

Услови за именовање: да је учесник конкурса пунолетан пословно способан држављанин Републике

Србије; да има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године било које струке; да има три године радног искуства; да није правноснажном пресудом осуђиван на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 месеци.
Мандат директора и место рада: мандат директора траје 4 године, а место рада је Александровац.

 1. Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:

Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа у “Службеном гласнику Републике Србије“.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

 1. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:
– уверење о држављанству;
– извод из матичне књиге рођених;
– диплома о стеченом високом образовању;
– исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
– радна књижица;
– доказ да лице није осуђивано;
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или у суду.

 1. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:

Општина Александровац, ул. Јаше Петровић, бр. 26, 37230 Александровац, са назнаком „За јавни конкурс – именовање Директора Јавног предузећа Пословни центар “Александровац – Жупа“ Александровац

 1. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
  Јелица Костић, број телефона 037/3554-556.
  Н а п о м е н е:

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или у суду, као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања коју је образовала Скупштина општине Александровац.

Изборни поступак може да се спроведе у више делова, уз организовање усменог разговора са кандидатима или на други одговарајући начин, о чему ће Комисија благовремено обавестити кандидате.

Овај оглас објављује се у “Службеном гласнику Републике Србије“ број 87/15 од 19.10.2015. године, дневном листу “Данас“, као и на званичној интернет презентацији општинеАлександровац, www.aleksandrovac.rs/

 

Секретар

Скупштине општине Александровац

Иван Новаковић, дипл. правник

Print Friendly, PDF & Email