«

»

авг 01

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
Општинска управа
Број:320- /2017-01
Датум:01.08.2017
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

                 Општинска управа општине Александровац на основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију општине Александровац за 2017.годину.(„Сл.лист општине Александровац бр. 6/2017 од 14.06.2017.год.) и претходне сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине  бр.320-00-2628/2017-09 од 11.04.2017.године расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ  ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ У 2017.ГОДИНИ

 

                Расписује се Конкурс за реализацију мере 102.Успостављање и јачање Удружења у области пољопривреде у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Александровац у 2017.години у периоду од 01.08.2017 до 30.09.2017.

            Укупан износ намењен финансирању удружења из области пољопривреде износи 500.000,00 динара а износ подстицаја по кориснику максимално до 100.000,00 динара.

Право учешћа имају удружења из области пољопривреде са седиштем на територији општине Александровац.

  1. УСПОСТАВЉАЊЕ И ЈАЧАЊЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Ова мером се унапређује рад постојећих и успостављају се нове организације пољопривредних произвођача и прерађивача.

 Развој ове гране је неопходан да би пољопривредни произвођачи били конкурентни на тржишту. Улога удружења је веома значајна за унапређење пољопривредне производње, а посебно у делу модернизације и едукације пољопривредних произвођача, као и повољности код набавке импута за пољопривредну производњу и пласмана пољопривредних производа, заједничко коришћење опреме, заједничко истраживање тржишта и заједнички пласман робе и друге активности које заједно треба да допринесу прилагођавања захтевима тржишта, развоју производње и пласмана, што све треба да доведе до унапређења конкурентности.

Крајњи корисници

 

Удружења из области пољопривредне производње и  друге асоцијације пољопривредних произвођача.

 

Општи критеријуми за кориснике

 

           -Да је уписан у Регистар удружења у АПР- и

           -За инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја.

 

 

2.2.1 Критеријуми селекције

 

Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови
1. Пројекат подржава од 3-5  чланова удружења или др. организација пољопривредних произвођача да/не 10/0
2. Пројекат подржава преко 5 чланова удружења или др. организација пољопривредних произвођача да/не 20/0
3. Подносилац захтева има искуство у управљању пројектима да/не 10/0

 

Рангирање корисника средстава ће бити на основу бодовања до утрошка средстава.

 Интензитет помоћи

Износ подстицаја по кориснику  je  максимално до 100.000 динара.

На конкурс се подноси следећа документација

1.Образац пријаве на Јавни Конкурс са потписом подносиоца и печатом;

2.Образац предлога програма рада удружења са финансијским планом;

3.Решење из АПР(фотокопија);

4.Фотокопија текућег рачуна;

5.Предрачун за предметну инвестицију,издат у 2017 години;

6.Изјава да за предметну инвестицију не користи подстицаје код других јавних фондова.

 

           Корисник коме буду одобрена средства се обавезује да по завршетку активности предвиђене програмом,а најкасније до 05.11.2017. Комисији поднесе Извештај одобрених средстава и достави следећу документацију:

 1.Рачуне за предметну инвестицију, издат у 2017.године (оргинал или оверена фотокопија)Рачун мора да гласи на име подносиоца захтева;

2.Доказ о извршеном плаћању предметне ивестиције и то потврда о преносу средстава и извод,оверени од стране банке,а у случају да је извршено готовинско плаћање или плаћање картицом може се доставити писани рачун који прати фискални исечак(оргинал или оверена фотокопија)

3.Отпремница и гаранција за набавку предметне инвестиције за коју је у складу са посебним прописима ,утврђена обавеза издавања отпремнице и гаранције(фотокопија).

 

               Комисија за доделу средстава задржава право да од подносиоца предлога програма тражи допунску документацију којом се могу образложити поједине буџетске ставке (набавку опреме/или остале трошкове)као и да одобри доделу средстава само за оне ставке за које се на основу приложене документације процени као оправдане и прихватљиве.

 

Обрасци се могу преузети у Одељењу за развој и инфраструктуру,канцеларија бр.6.Општинске управе општине Александровац.

 

 

Обрадио:

Смиља Марковић                                                               

Начелник Општинске управе општине Александровац

Иван Новаковић дипл.прав.

 

ПРИЛОГ: ОБРАЗАЦ  ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

Print Friendly, PDF & Email