«

»

јул 09

Јавни конкурс

На основу члана 36. став 3 и 4 и члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и члана 3. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа ,,Пословни центар Александровац – Жупа“ Александровац ,чији је оснивач општина Александровац, број: 020-841/2024-01 од 01. јула 2024. године,
Скупштина општине Александровац на 4. седници одржаној 01. јула 2024. .године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР АЛЕКСАНДРОВАЦ – ЖУПА“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Подаци о јавном предузећу: Јавно предузеће ,,Пословни центар Александровац- Жупа“ из Александровца,
Матични број: 20488808,
ПИБ: 105909298
Седиште Јавног предузећа: Александровац, ул. 10. август, бб,
Претежна делатност Јавног предузећа: 5221 – Услужне делатности у копненом саобраћају.

Радно место: Директор Јавног предузећа “ Пословни центар Александровац- Жупа “ Александровац из Александровца. Директора Јавног предузећа именује Скупштина општине Александровац на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса. Директор предузећа заснива радни однос на одређено време.

Послови директора: Представља и заступа jавно предузеће , организује и руководи процесом рада, води пословање jавног предузећа , одговара за законитост рада jавног предузећа,предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја jавног предузећа и одговоран је за њихово спровођење,предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања jавног предузећа и одговоран је за његово спровођење,предлаже финансијске извештаје,предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине Александровац (субвенције, гаранције или коришћење других средства), извршава одлуке Надзорног одбора; доноси акт о систематизацији ; врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и Статутом јавног предузећа.

Услови за именовање директора:
1. да је пунолетно и пословно способно лице;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из услова дефинисаних у тачки 2.;
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; ​​​​​
7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.

Место рада: Александровац, ул. 10. Август, бб.

Стручна оспособљеност, знање и вештине оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, који у складу са Законом o јавним предузећима (“ Службени гласник РС “, број 15/16) и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа ( “ Службени гласник РС “, број 65/16), спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Александровац, именована Решењем Скупштине општине Александровац.
Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријавa је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у “Службеном гласнику Републике Србије број 58 “.
Пријава на јавни конкурс садржи: Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којим је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
1. извод из матичне књиге рођених;
2. уверење о држављанству РС ( не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у “Службеном гласнику Републике Србије “);
3. доказ о пословној способности (потврда Центра за социјални рад);
4. доказ о стручној спреми;
5. исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из којих се доказује да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 3. Услови за именовање директора);
6. исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа (потврде или други акти из којих се види да лице има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа);
7. исправе којима се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из којих се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу послова);
8. изјава лица дата под материјалном и кривичном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке, оверена у складу са законом;
9. уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
10. уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у складу са законом.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Пријаве на јавни конкурс са неопходном документацијом и доказима о испуњености услова подносе се Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Александровац, у затвореној коверти на адресу:
Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Александровац, улица Јаше Петровић, број 26, 37230 Александровац, са назнаком: “Пријава на јавни конкурс – НЕ ОТВАРАЈ“.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Александровац, одбациће закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Подаци о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу: Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Душица Тодосијевић , телефон бр. 037/3554-560.
Јавни конкурс објавити у “ Службеном гласнику Републике Србије “, у “ Службеном листу општине Александровац “, најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Број: 020-841/2024-01 од. 01. јула 2024. године

​​​​ Председник
​​​​​​​ Скупштине општине Александровац
Милан Минић, дипл. правник,с.р.

Print Friendly, PDF & Email