«

»

апр 20

ЈАВНИ КОНКУРС

Република Србија
Општина Александровац
Општинска управа
Број: 111- 8 / 2023 – 01
Датум: 20.04.2023.год.
Александровац
 

          На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 114/21),  члана 12. став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, број 95/16 и 12/02),  Општинскa управa Општине Aлександровац оглашава

 

 ЈАВНИ КОНКУРС

            ЗА ПОПУНУ  ИЗВРШИЛАЧКИХ  РАДНИХ  МЕСТА  У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

 ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

                                                                              

I Организацони облик у коме се радно место попуњава: Општинска  управа општине Александровац, ул.Јаше Петровић бр.26, Александровац 37230.

II Раднa местa којa се попуњавају и услови за рад на тим радним местима :

 

  1.      Административни послови на праћењу инвалидских примања и ученичком и студентском стандарду, у одељењу за општу управу и друштвене делатности,

            -1(један) извршилац, у звању : референт

              Опис послова: Врши пријем информација из министарства о заосталим примањима за сваку календарску годину и иницирање евентуалне потребе за подношење захтева за корекцију  запосленом на пословима борачко-инвалидске заштите. Води евиденцију о поднетим захтевима за издавање уверења из области ученичког и студентског стандарда и по потреби комуницира са странкама и стара се о благовременом достављању уверења.

  

 

              Услови: завршена средња сручна спрема у четворогодишњем трајању просветне струке; положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару као и потребне компетенције за обављање послова радног места.              

               У изборном поступку проверавају се стручна оспособљеност, знање и вештине: које су утврђене у оквиру посебних функционалних компетенција у одређеној области рада и у оквиру посебних функционалних компетенција за  радно место. Провера знања и вештина вршиће се путем усмене симулације.

 

     Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада:

     -канцеларијско пословање;методе и технике прикупљања података ради даље обраде,технике евидентирања и ажурирања података у релевантним базама података; техника израде потврда и уверења о којима се води службена евиденција; техника припреме материјала ради даљег приказивања и употребе.

 

     Посебне функционалне компетенције из делокруга радног места:   

     -Планска документа, прописи и акта изнадлежности и организације органа (Статут општине Александровац, Одлука о организацији Општинске управе и Правобранилаштва општине Александровац);

    -Прописи из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку, Уредба о канцеларијском пословању).

      

       Процена мотивације за рад на радном месту, могућим доприносима на раду и прихватања вредности органа проверавају се путем интервјуа са комисијом (усмено).

 

  1. Кафе кувар, у одељењу за општу управу и друштвене делатности

     -1 (један) извршилац:  намештеник IV врсте

Опис послова: Обавља послове припрема свих  врсте напитака, по претходном одобрењу послужује учеснике пословних састанака и седница органа општине, госте у службеној посети органима општине, требује потребне артикле за послужење, води евиденцију о пријему робе и амбалаже, врши обрачун утрошене робе одржава хигијену посуђа и просторије у којој се врши припремање напитака

 

            Услови: Стечено средње  образовање  у четворогодишњем трајању угоститељског смера, са или без радног искуства .

            У изборном поступку обавиће се усмени разговор са кандидатом. Процена мотивације за рад на радном месту, могућим доприносима на раду и прихватања вредности органа проверавају се путем интервјуа са комисијом (усмено).

 

  1. Обрада и провера пореских пријава, у одељењу за јавне приходе

        -1(један) извршилац, у звању : референт  

 

        Опис послова: Прима, обрађује и уноси податке из пореских пријава за локалне јавне приходе за које се решењем утврђује обавеза, уноси и ажурира податке, проверава исправност аналитичке картице обвезника, даје обавештења странкама о пореском задужењу, прикупља податке за израду решења о утврђивању пореза на имовину физичких лица, ради евиденцију о току достављања, појединачно уноси податак о датуму достављања решења.

        Услови:Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању: гимназија, економска,  или пољопривредна  школа; положен државни стручни испит и најмање 3 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

      У изборном поступку проверавају се стручна оспособљеност, знање и вештине: које су утврђене у оквиру посебних функционалних компетенција у одређеној области рада и у оквиру посебних функционалних компетенција за  радно место. Провера знања и вештина вршиће се путем усмене симулације.

      Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада:     канцеларијско пословање;методе и технике прикупљања података ради даље обраде,технике евидентирања и ажурирања података у релевантним базама података;техника израде потврда и уверења о којима се води службена евиденција;техника припреме материјала ради даљег приказивања и употребе.

 

     Посебне функционалне компетенције из делокруга радног места

     – Планска документа, прописи и акта изнадлежности и организације органа (Статут општине Александровац, Одлука о организацији Општинске управе и Правобранилаштва општине Александровац);

    – Прописи из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку, Уредба о канцеларијском пословању).

      

       Процена мотивације за рад на радном месту, могућим доприносима на раду и прихватања вредности органа проверавају се путем интервјуа са комисијом (усмено).   

 

  1. Пореско рачуноводство и књиговодствено извештавање, у одељењу за јавне приходе

        -1(један) извршилац, у звању : виши референт

 

         Опис послова:  Врши проверу исправности докумената пре књижења, комплетно књижи сва решења и изводе, разматра, припрема и књижи акте по захтевима за повраћај, прекњижавање и сторнирање обавеза, саставља рачуноводствене извештаје по уплатним рачунима локалних јавних прихода, израђује годишњи завршни рачун, врши пријаве потраживања за стечај, ликвидацију и реструктурирање предузећа, сравњује аналитичке картице стања по уплатним рачунима са обвезницима

          Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању: гимназија или економска  школа , најмање 5 година радног искуства у струци , познавање рада на рачунару и положен државни стручни испит као и потребне компетенције за обављање послова радног места.      

      

         У изборном поступку проверавају се стручна оспособљеност, знање и вештине: које су утврђене у оквиру посебних функционалних компетенција у одређеној области рада и у оквиру посебних функционалних компетенција за  радно место. Провера знања и вештина вршиће се путем усмене симулације.

      Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада:     канцеларијско пословање;методе и технике прикупљања података ради даље обраде,технике евидентирања и ажурирања података у релевантним базама података;техника израде потврда и уверења о којима се води службена евиденција;техника припреме материјала ради даљег приказивања и употребе.

 

     Посебне функционалне компетенције из делокруга радног места

     – Планска документа, прописи и акта изнадлежности и организације органа (Статут општине Александровац, Одлука о организацији Општинске управе и Правобранилаштва општине Александровац);

    – Прописи из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку, Уредба о канцеларијском пословању

          Процена мотивације за рад на радном месту, могућим доприносима на раду и прихватања вредности органа проверавају се путем интервјуа са комисијом (усмено). 

 

  1. Инжењер за инвестиције, изградњу и одржавање путева и улица и грађевинско земљиште, у одељењу за урбанизам и изградњу,

            -1(један) извршилац, у звању : саветник           

 

           Опис послова : Припрема програм изградње и реконструкције путева и путних објеката, припрема пројектне задатке за израду техничке документације за објекте нискоградње, сарађује са пројектантима у току израде пројеката, ради праћења и усмеравања пројеката, учествује у поступку припреме конкурсне документације за спровођење јавних набавки, прибавља техничку докуметацију инфраструктуре у поступку градње објеката, обавља послове стручног надзора у току грађења објеката, ради као сарадник на изради детаљних решења и других планских докумената из области нискоградње.            

         Услови: Стечено високо образовање из стручних области архитектура или грађевинско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

          У изборном поступку проверавају се стручна оспособљеност, знање и вештине: које су утврђене у оквиру посебних функционалних компетенција у одређеној области рада и у оквиру посебних функционалних компетенција за  радно место. Провера знања и вештина вршиће се путем усмене симулације.

 

          Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада:

     -методе и технике опсервације, прикупљање и евидентирање података; технике обраде и израде прегледа података; методе анализе и закључивања о стању у области; поступак израде стручних налаза; методи и технике израдеизвештаја на основу одређених евиденција;техника израде општих, појединачних и других правних и осталих аката.

 

          Посебне функционалне компетенције из делокруга радног места:          

     -Планска документа, прописи и акта изнадлежности и организације органа (Статут општине Александровац,Просторни план општине Александровац, План генералне регулације Александровац, Закон о локалној самоуправи,Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним путевима, Закон о становању и одржавању зграда, Одлуке скупштине општине Александровац за комуналне делатности,Одлука о локалним некатегорисаним путевима, Закон о јавној набавци, Закон о планирању и изградњи.);   

      

       Процена мотивације за рад на радном месту, могућим доприносима на раду и прихватања вредности органа проверавају се путем интервјуа са комисијом (усмено).

             

     IV Место рада: Александровац, Јаше Петровића 26

 

     V Услови за запослење:

 

Да је кандидат:

  1. пунолетни држављанин Републике Србије;
  2. да има прописано образовање;
  3. да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места;
  4. да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци;
  5. да му раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутомомне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

 

      VI Трајање рада: радни однос  заснива се на неодређено време

 

      VII  Рок: Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама : “Информер“

 

     VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:   

         – Извод из  матичне књиге рођених,

         – Уверење о држављанству,

         – Доказ о завршеној стручној спреми

         – Уверење да лице није осуђивано на безусловни казну затвора у трајању од најмање шест месеци,

          – Доказ да лицу раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутомомне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;         

          – Доказ о  положеном  државном стручном испиту (за службеничка радна места) 

          – Доказ о радном искуству         

        

       IX  Изборни поступак кандидата спроводи се : усменим разговором.

            Усменим разговором вршиће се провера: стручне оспособљености, знања и вештина кандидата.

            О месту и времену одржавања усменог разговора кандидати ће бити накнадно обавештени.             

 

        X Јавни конкурс се објављује на интернет страници Општине Александровац w.w.w.aleksandrovac.rs и на огласној табли Општинске управе Александровац.

 

        XI Адреса на коју се подноси пријава: Општинска управа општине Александровац  ул. Јаше Петровића бр.26,   37230 Александровац, са назнаком “Конкурсној комисији за јавни конкурс“ и наводом извршилачког радног места за које се пријава подноси.   

 

       XII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Јелица Костић, телефон:  037/ 3554-556.

 

         Напомене:

        Сходно члану 131 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да службеник који је засновао радни однос на неодређено време а нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа.

        За кандидата који буде изабран и  примљен у радни однос  обавезан је пробни рад уколико није раније заснивао радни однос у органима аутономне покрајине, јединицама локалне самоуправе, градској општини или државном органу. Службенику који не задовољи на пробном раду престаје радни однос.

         Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, Конкурсна комисија ће одбацити решењем.

 

 

                                                                         НАЧЕЛНИК  ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ    

                                                                           Милан Минић, дипл.правник  с.р.   

                                

             

 

 

Print Friendly, PDF & Email