Јавна предузећа,установе

  • ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Александровац     (037)751 145
  • ЈКСП “Александровац“ Александровац                                  (037)3552 303
  •  Центар за социјални рад Александровац                              (037)751 276
  • Туристичка организација Александровац                              (037)3554 404
  •  Информативни центар                                                             (037)3552 716
  • ЈП Пословни центар “Жупа – Александровац“ Александровац (037)3556 024
Print Friendly, PDF & Email