«

»

мај 10

Jавнa набавкa услуга бр. 40-6/2015-03/1

На основу чланa 55.  Закона   о  јавним  набавкама(Сл.гласник РС, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга  бр. 40-6/2015-03/1, Општинскa   управa општине   Александровац   упућује

 

П О З И В

СВИМ ЗАИНЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА ДА ДАЈУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ

 УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности брoj 40-6/2015-03 je набавка услуге одржавања моторних возила. Назив и ознака из општег речника набавки је: услуге одржавања аутомобила – 50112200.

 1. Партије

Набавка се обликује у 2 партијe, тако да се свака партија може уговарати засебно, и то:

 • ПАРТИЈА 1 – одржавање моторног возила марке „Hyundai – Sonata „
 • ПАРТИЈА 2 – одржавање моторних возила марке Zastava 101-2 возила и марке ЛАДА Нива ,

 1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
 • Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 • Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
 • Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
 • Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

Додатни услови за учешће : Понуђач мора да испуњава и додатне услове за партију број 1 и партију број 2, који су дефинисани конкурсном документацијом.

 1. Понуде се сачињавају према конкурсној документацији наручиоца. Понуда мора бити јасна и надвосмислена ,потписана и оверена печатом овлашћеног лица понуђача .

Вредности у понуди морају бити исказане у динарима , без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

Понуда са варијантама није дозвољена.

Понуде морају бити достављене у затвореној коверти на адресу наручиоца, Oпштина Александровац, Јаше Петровића , бр. 26. 37230 Александровац, са назнаком «понуда за услуге одржавања возила(за партију бр.1 или 2 ) -не отварати». На позадини коверта навести  назив и адресу понуђача и број телефона лица за контакт. Рок за достављање понуда је 18.05.2015. године до 13 часова.

 

Отварање понуда ће се извршити задњег дана рока за достављање истих  у 13 15  часова у Великој сали општине Александровац.

Неблаговремене и некомплетне понуде , као и понуде које нису у складу са захтевима из јавног позива и конкурсне документације неће бити разматране .

 

 1. Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача примeном критеријума најниже понуђене цене.

Одлука о додели уговора донеће се у року од пет  дана од отварања понуда .

 

6. Све додатне информације заинересовани могу добити путем е-maila soaleker@ptt.rs , или на факс бр. 037 751 297 сваког радног дана од 07 до 15 часова. Лице за контакт Драгица Спасојевић .

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Print Friendly, PDF & Email