«

»

феб 21

Јавна набавка добара бр. 40-4/14-03

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
Општинска управа
Број 40-4/14-03
18.02.2014. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

На основу чланa 55.  Закона   о  јавним  набавкама(Сл.гласник РС, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара, бр. 40-4/14-03, Општинскa   управa општине   Александровац   упућује

                                                                                                      П О З И В
                                           СВИМ ЗАИНЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА ДА ДАЈУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ЗА

                                                                         НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА    

1. Предмет ЈНМВ – je набавка канцеларијског материјала,( континуирано снабдевање канцеларијског материјала ) према потреби  у 2014.-ој години.
Јавна набавка мале вредности.
2.Техничко технолошки елементи предмета ЈНМВ: Ова набавка је подељена на peт партија и то:

       1. Партија 1-Папир
2. Партија 2- Коверти, адинг и факс ролне и остали канцеларијски материјал
3. Партија 3- Фасцикле и регистратори
4. Партија 4- Обрасци који се стандардно користе у књиговодству
5. Партија 5- Тонери и кетриџи
Понуда се може поднети за једну, две или више партија.Свака партија се може посебно уговарати.

3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 75 и 77, Закона о јавним набавкама .Као доказ о испуњености услова за учешће доставити :
Попуњену и оверену Изјаву о испуњености услова , која је саставни део конкурсне документације
4. Понуде се сачињавају према конкурсној документацији наручиоца. Понуде морају бити достављене у затвореној коверти на адресу наручиоца, Oпштине Александровац, Јаше Петровића , бр. 26. 37230 Александровац, са назнаком «понуда за канцеларијски материјал-не отварати». На позадини коверта назначити назив и адресу понуђача и број телефона лица за контакт.Рок за достављање понуда је 04.03.2014. године до 12 часова.
Понуде доспеле у просторије наручиоца после назначеног рока , сматреће се наблаговременим и неотворене ће се вратити понуђачу.
Отварање понуда ће се извршити задњег дана рока за достављање истих у 12 15  часова у Великој сали општине Александровац.

5. Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача примeном критеријума најниже понуђене цене.
6. Све додатне информације заинересовани могу добити путем е-maila soaleker@ptt.rs , или на факс бр. 037 751 297 сваког радног дана од 07 до 15 часова. Лице за контакт Драгица Спасојевић .

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (*.PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (*.DOC)

Print Friendly, PDF & Email