«

»

мар 06

Jавнa набавкa добара бр. 40-3/15-03/1

 Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ

Општинска управа

Број 40-3/15-03

06.03.2015. године

АЛЕКСАНДРОВАЦ

            На основу чланa 55.  Закона   о  јавним  набавкама(Сл.гласник РС, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара, бр. 40-3/15-03/1, Општинскa   управa општине   Александровац   упућује

П О З И В

СВИМ ЗАИНЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА ДА ДАЈУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

  1. Предмет ЈНМВ – je набавка канцеларијског материјала,( континуирано снабдевање канцеларијског материјала ) према потреби у 2015.-ој години.

 Јавна набавка мале вредности.

2.Техничко технолошки елементи предмета ЈНМВ: Ова набавка је подељена на peт партија и то:

     1. Партија 1-Папир

  1. Партија 2- Коверти, адинг и факс ролне и остали канцеларијски материјал
  2. Партија 3- Фасцикле и регистратори
  3. Партија 4- Обрасци који се стандардно користе у књиговодству
  4. Партија 5- Тонери и кетриџи

         Понуда се може поднети за једну, две или више партија.Свака партија се може посебно уговарати.

  1. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 75 и 77, Закона о јавним набавкама .Као доказ о испуњености услова за учешће доставити :

Попуњену и оверену Изјаву о испуњености услова , која је саставни део конкурсне документације

  1. Понуде се сачињавају према конкурсној документацији наручиоца. Понуде морају бити достављене у затвореној коверти на адресу наручиоца, Oпштине Александровац, Јаше Петровића , бр. 26. 37230 Александровац, са назнаком «понуда за канцеларијски материјал-не отварати». На позадини коверта назначити назив и адресу понуђача и број телефона лица за контакт.Рок за достављање понуда је 17.03.2015. године до 12 часова.

Понуде доспеле у просторије наручиоца после назначеног рока , сматреће се наблаговременим и неотворене ће се вратити понуђачу.

Отварање понуда ће се извршити задњег дана рока за достављање истих у 12 15  часова у Великој сали општине Александровац.

  1. Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача примeном критеријума најниже понуђене цене.
  2. Све додатне информације заинересовани могу добити путем е-maila soaleker@ptt.rs , или на факс бр. 037 751 297 сваког радног дана од 07 до 15 часова. Лице за контакт Драгица Спасојевић .

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email