«

»

јун 11

ИЗВЕШТАЈ – Комисије за доделу награда

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 020-476/2020-01

Датум: 04.06.2021. год.

Александровац

 

И З В Е Ш Т А Ј

Комисије за доделу награда

 

Општинска управа општине Александровац је дана 10. маја 2021. године расписала Конкурс за доделу новчане награде талентованим студентима број 020-417/2021-01, који је објављен на званичној интернет страници општине и огласној табли Општинске управе.

Рок за подношење пријава на Конкурс је почео да тече од 10.05.2021. године закључно са 01.06.2021. године.

Општинска управа општине Александровац је дана 10. маја 2021. године је образовала Комисију за доделу награда, решењем број 020-419/2021-01.

На основу расписаног Конкурса и поднетих пријава, Комисија за доделу награда на састанку од 04.06.2021. године, утврдила је следеће:

По расписном Конкурсу поднето је укупно 36 пријава и све су благовремене. Сви подносиоци пријава имају пребивалиште на територији општине Александровац, што је потврђено службеном провером у ПС Александровац или на основу очитаних личних карата подносилаца захтева.

 

Пријаве су поднели студенти:

 

Ред. бр. Презиме и име Име оца Адреса ФАКУЛТЕТ Година

и врста

студија

Просечна оцена / ЕСПБ
1. Бићанин Велимир Живан Ул. Крушевачка бр.3,

Александровац

Математички факултет,

Београд

дипломирао

основнe

15.09.2020.

– у року

 

9,45

 

2. Милић Радослав Борисав Стубал бб,

Александровац

Факултет за биофарминг, Бачка Топола основне-

нема

мастер-

нема

3. година докторских  студија

 

/

 

 /

 докторске 9,75

није потпуна док.

3. Милићевић Марија Иван Ул. 29. новембра 72/23,

Александровац

Факултет организационих наука, Београд 3. година

основних 

студија

 – у року

 

9,32

 

4. Петковић

Андрија

Горан

 

Ул. др Драгослава Милисављевића бр.8, Александровац Медицински факултет, Београд 5. година интегрисаних студија

– у року

 

 

9,6

 

5. Карић

Наташа

 

Вукашин Крушевица Пољана бб, Александровац Технолошко-металуршки факултет, Београд дипломирала основне 21.07.2017. дипломирала мастер 05.07.2018

3. година

докторских  

студија

 – у року

 

 

8,53

 

 

9,88

 

10,00

 

УКУПНО9,47

6. Сталетовић Марија Марјан Ул. Крушевачка 12/3/10, Александровац Учитељски факултет, Београд 4. година

основних студија

– у року

 

 

9,69

 

7. Трифуновић

Лука

Милош 10.август бр. 14, Александровац Правни факултет, Београд 4. година

основних студија

– у року

 

9,54

8. Видојевић

Исидора

Ненад Ул. Крушевачка 012/5/15,

Александровац

Факултет организационих наука, Београд  

2. година

основних студија

– у року

 

 

 

9,82

9. Јовановић

Немања

Драган ул. Јаше Петровића 28, Александровац Академија струковних студија Шумадија, Крагујевац дипломирао основне струковне студије 02.02.2021. године – није у року

 

 

 

 

9,40

10. Џамић

Ненад

Дејан ул.Копаоничка бр.3, Александровац Електротехнички факултет, Београд  

4. година основних

– у року

 

9,81

11. Рајчић

Кристина

Братислав Плеш бб, Александровац Правни факултет,

Београд

 

 

2.година основних студија

– у року

 

 

 

9,43

 

 

12. Ћоћић

Милош

 

Зоран Горњи Вратари, Александровац Машински факултет,

Београд

 

дипломирао основне 12.09.2020.

– у року

 

9,21

13. Жарковић

Милена

Љубисав Ракља, Александровац Саобраћајни  факултет, Београд дипломирала основне 25.09.2019.

 

дипломирала мастер 30.09.2020. године

– у року

 

 

9,29

 

 

9,86

 

УКУПНО

 

9,57

14. Новаковић

Виктор

Марио Шљивово,

Александровац

Математички факултет, Београд  

3. година

основних студија

– у року

 

 

 

9,75

15. Марковић

Марија

Саша Крушевачка 51,

Александровац

Математички факултет, Београд 2. година

основних студија

– у року

 

 

9,70

16. Здравковић Дамјан

 

Драган Ул. 29.новембра 048/17, Александровац Универзитет Сингидунум, Београд дипломирао основне студије 08.10.2020.

– у року

 

 

9,81

 

17. Ивановић

Тамара

Зоран Доњи Ступањ бб, Александровац Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд дипломирала основне струковне студије

13.11.2020.- није у року

 

 

 

9,07

18. Ђолић

Александар

Војкан Грчак бб, Александровац Машински факултет, Ниш основне –

нема

дипломирао  мастер 26.10.2020

 

 

/

      9,10

није потпуна док.

19. Бонџић

Богдан

Зоран Ул. Индустријска 019,

Александровац

Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац 2. година основних студија

– у року

 

 

9,57

20. Михајловић

Тања

 

 

Зоран Ул. Солунских ратника 2, Александровац Факултет за менаџмент,

Сремски Карловци

дипломирала основне 07.09.2020

 – у року

 

 

9,59

 

 

21 Минић

Ђорђе

Дејан Витково, Александровац Природно- математички факултет, Крагујевац дипломирао основне 30.06.2020.

– у року

 

9,13

22. Црноглавац Поповић

Милица

Милутин Ул. Миће Милића 009, Александровац Хемијски

факултет, Београд

дипломирала

основне 11.09.2019.

дипломирала мастер

21.09.2020.

1. година докторских студија

– у року

 

 

9,63

 

 

10,00

 

УКУПНО

 

9,81

 

23. Поповић

Вукашин

Ивица Солунских ратника 021,

Александровац

Медицински факултет, Београд  

6. година интегрисаних студија

– у року

 

 

9,74

24. Пецикоза Зорана Јордан 10.август 041/21, Александровац Филолошки  факултет, Београд дипломирала основне

13.07.2020.

– у року

 

 

9,05

 

25. Милинчић

Анђела

Горан Школска 153,

Александровац

Филолошки  факултет, Београд  

2.година основних студија

– у року

 

 

 

9,38

26. Дуњић

Марко

Бојан Минићка 1, Александровац Биолошки

факултет, Београд

дипломирао основне 14.07.2017.

дипломирао мастер

21.06.2018.

3. година докторских у Израелу

– у року

 

9,93

 

 

10,00

 

 

 

УКУПНО 9,96

27. Левић

Сара

Иван Ул. Крушевачка 012/10/6,

Александровац

Филолошки  факултет, Београд 3. година 

студија

 – у року

 

9,74

 

 

28. Милинчић

Данијел

 

Драган Школска бб, Александровац Пољопривредни факултет, Београд дипломирао основне

26.09.2016.

дипломирао мастер

22.09.2017.

3. докторских

студије

 – у року

 

 

9,95

 

 

    10,00

 

10,00

УКУПНО

9,98

29. Чолић

Анђела

Ненад 16. октобар 5, Александровац Природно-математички факултет,

Нови Сад

4.година основних студија

– у року

 

9,00

30 Радојичић

Александра

Рашко Стубал бб, Александровац Природно- математички факултет, Крагујевац дипломирала основне

04.07.2019.

није у року

дипломирала мастер

28.08.2020.

 

 

9,02

 

 

10

УКУПНО

9,51

31 Ђукић

Андријана

 

 

Милан Мала Ракља Пољана,

Александровац

Пољопривредни факултет, Београд дипломирала

основнe

29.09.2020.

– у року

 

 

 

9,00

32 Ђукић

Марија

 

Славољуб Плоча,

Александровац

Факултет организационих наука, Београд 4. година основних студија

– у року

 

 

9,72

 

 

33. Милојевић

Анђела

Бојан Ул. 29. новембар 148/22, Александровац Факултет организационих наука, Београд 4. година основних студија

– у року

 

9,64

34. Бонџић

Кристина

Зоран Вукашина Тоскића 021, Александровац Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац дипломирала основне 14.09.2020.

– у року

 

9,20

 

35. Миљковић

Анђела

Предраг Витково бб, Александровац Београдска академија пословних и уметничких струковних студија  

3. година

струковних студија

 

– у року

 

 

 

9,23

 

36. Прокић

Тамара

Срећко Горње Ратаје бб,  Александровац Природно- математички  факултет, Крагујевац дипломирала основне 01.09.2020

 

– у року

 

 

9,21

 

 

I

Сагласно члану 6. Одлуке о студентским наградама, услове за доделу награде за завршене судије у претходној години, са укупном оценом најмање 9, који нису поновили ни једну годину студија, испуњавају студенти:

 

 1. Бићанин (Живан) Велимир, Александровац, Математички факултет, Београд, дипломирао основне академске студије 15.09.2020. са просечном оценом 9,45
 2. Ћоћић ( Зоран) Милош, Горњи Вратари, Машински факултет, Београд, дипломирао основне академске студије 12.09.2020. године, са просечном оценом 9,21
 3. Жарковић (Љубисав) Милена, Ракља, Саобраћајни факултет, Београд, дипломирала на основним студијама 25.09.2019. са просечном оценом у току студија 9,29, дипломирала мастер 30.09.2020., са просечном оценом 9,86, укупна просечна оцена у току студија 9,57
 4. Здравковић (Драган) Дамјан, Александровац, Универзитет Сингидунум, Београд дипломирао на основним студијама 08.10.2020. године, са просечном оценом у току студија 9,81
 5. Минић (Дејан) Ђорђе, Витково, Природно-математички факултет, Крагујевац, дипломирао на основним студијама 30.06.2020. године, са просечном оценом у току студија 9,13
 6. Михајловић (Зоран) Тања, Александровац, Факултет за менаџмент, Сремски Карловци, дипломирала на основним студијама 07.09.2020. са просечном оценом у току студија 9,59
 7. Пецикоза (Јордан) Зорана, Александровац, Филолошки факултет, Београд, дипломирала на основним студијама 13.07.2020., са просечном оценом 9,05
 8. Ђукић (Милан) Андријана, Александровац, Пољопривредни факултет, Београд, дипломирала на основним студијама 29.09.2020. са просечном оценом у току студија 9,00
 9. Бонџић (Зоран) Кристина, Александровац, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, дипломирала основне 14.09.2020. са просечном оценом 9,20
 10. Прокић (Срећко) Тамара, Горње Ратаје, Природно-математички факултет, Крагујевац, дипломирала на основним студијама 01.09.2020. са просечном оценом 9,21

 

 

II

Сагласно члану 7, став 1 и 2, тачка 2, Одлуке о студентским наградама, услове за доделу награде за постигнут успех остварен током студија испуњавају студенти који нису поновили ни једну годину студија и који су закључно са октобарским роком из свих положених испита постигли просечну оцену најмање 9,50:

 

 1. Петковић (Горан) Андрија, Александровац, Медицински факултет Београд, година интегрисаних студија студија, са просечном оценом 9,6
 2. Сталетовић (Марјан) Марија, Александровац, Учитељски факултет, Београд, 4. година основних студија са просечном оценом 9,69
 3. Трифуновић (Милош) Лука, Александровац, Правни факултет, Београд, 4. година основних студија, са просечном оценом 9,54
 4. Видојевић (Ненад) Исидора, Александровац, Факултет организационих наука, Београд, 2. година основних студија, са просечном оценом 9,82
 5. Џамић ( Дејан) Ненад, Александровац, Електротехнички факултет, Београд, 4. година основних студија, са просечном оценом 9,81
 6. Новаковић ( Марио) Виктор, Шљивово, Математички факултет, Београд, 3. година основних студија, са просечном оценом 9,75
 7. Марковић (Саша) Марија, Александровац, Математички факултет, Београд, 2. година основних студија, са просечном оценом 9,70
 8. Бонџић ( Зоран) Богдан, Александровац, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2. година основних студија, са просечном оценом 9,57
 9. Црноглавац Поповић( Милутин) Милица, Александровац, Хемијски факултет, Београд, дипломирала основне студије 11.09.2019. са просечном оценом 9,63, дипломирала мастер 21.09.2020., са просечном оценом 10,00, докторске студије у току, укупно: 9,81
 10. Поповић ( Ивица) Вукашин, Александровац, Медицински факултет Београд, 6. година интегрисаних студија студија, са просечном оценом 9,74
 11. Дуњић (Бојан) Марко, Александровац, Биолошки факултет, Београд, дипломирао на основним студијама 14.07.2017, са просечном оценом 9,93, дипломирао на мастер студијама 21.06.2018, са просечном оценом 10,00, докторске студије у току, укупно: 9,96
 12. Сара (Иван) Левић, Александровац, Филолошки факултет, Београд, 3. година основних студија, са просечном оценом 9,74
 13. Данијел (Драган) Милинчић, Александровац, Пољопривредни факултет, Београд, дипломирао основне 26.09.2016. са просечном оценом 9,95, дипломирао мастер 09.2017. са просечном оценом 10,00, 3. година докторских студија са просечном оценом 10,00, укупан просек у току студија 9,98
 14. Ђукић (Славољуб) Марија, Плоча, Факултет организационих наука, Београд, 4. година основних студија са просечном оценом 9,72
 15. Милојевић (Бојан) Анђела, Александровац, Факултет организационих наука, Београд, 4. година основних студија, са просечном оценом 9,64

 

III

Комисија је разматрајући све поднете пријаве  утврдила да 11 пријављених студента не

испуњава Конкурсом предвиђене услове за доделу награде и то:

 

            – Услове из члана 6 и члана 7 Одлуке, због просечне оцене испод 9,50 у току студија, односно 9,00 за завршене студије, не испуњавају:

 

 1. Милићевић (Иван) Марија, Александровац, Факултет организационих наука, Београд, Београд, 3. година основних студија, са просечном оценом 9,32
 2. Карић (Вукашин) Наташа, Александровац, Технолошко-металуршки факултет, Београд, дипломирала на основним студијама 07.2017., са просечном оценом 8,53, дипломирала на мастер студијама 05.07.2018, са просечном оценом 9,88, 3. година докторских студија укупан просек у току студија 9,47
 3. Рајчић (Братислав) Кристина, Плеш, Правни факултет, Београд, 2.година основних студија, са просечном оценом 9,43
 4. Милинчић (Горан) Анђела, Александровац, Филолошки факултет, Београд, 2.година основних студија, са просечном оценом 9,38
 5. Чолић (Ненад) Анђела, Александровац, Природно-математички факултет, Нови Сад, 4.година основних студија, са просечном оценом 9,00
 6. Радојичић ( Рашко) Александра,Александровац, Природно-математички факултет, Крагујевац, дипломирала основне 04.07.2019.- није у року, са просечном оценом 9,02, дипломирала мастер 28.08.2020. са просечном оценом 10, укупно 9,51

 

– Одредбом члана 3. Одлуке предвиђено је да се награде додељују студентима који похађају или су завршили академске студије, те студенти струковних студија не испуњавају услов за награду:

 

 1. Јовановић (Драган) Немања, Александровац, Академија струковних студија Шумадија, Крагујевац, дипломирао 02.02.2021. – није у року са просечном оценом 9,40
 2. Ивановић (Зоран) Тамара, Александровац, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, дипломирала основне струковне 13.11.2020. –није у року, са просечном оценом 9,07
 3. Миљковић (Предраг) Анђела, Александровац- Витково бб, Београдска академија пословних и уметничких струковних студија, 3. година струковних студија, са просечном оценом 9,23

 

– У складу са чланом 10. Одлуке, због непотпуне документације није разматрана пријава:

 

 1. Милић (Борисав) Радослав, Стубал, Факултет за биофарминг, Бачка Топола, 3. година докторских студија, основне студије- нема, мастер студије- нема, докторске просечна оцена 9,75
 2. Ђолић (Војкан) Александар, Грчак, Александровац, Машински факултет, Ниш, основне-нема, дипломирао на мастер студијама 26.10.2020. са просечном оценом 9,10

 

IV

 

            На основу члана 12. Одлуке о студентским наградама, Комисија за доделу награда предлаже кандидате за награду:

 

            – За завршене студије:

 

 1. Бићанин (Живан) Велимир, Александровац, Математички факултет, Београд, дипломирао основне академске студије 15.09.2020. са просечном оценом 9,45
 2. Ћоћић ( Зоран) Милош, Горњи Вратари, Машински факултет, Београд, дипломирао основне академске студије 12.09.2020. године, са просечном оценом 9,21
 3. Жарковић (Љубисав) Милена, Ракља, Саобраћајни факултет, Београд, дипломирала на основним студијама 25.09.2019. са просечном оценом у току студија 9,29, дипломирала мастер 30.09.2020., са просечном оценом 9,86, укупна просечна оцена у току студија 9,57
 4. Здравковић (Драган) Дамјан, Александровац, Универзитет Сингидунум, Београд дипломирао на основним студијама 08.10.2020. године, са просечном оценом у току студија 9,81
 5. Минић (Дејан) Ђорђе, Витково, Природно-математички факултет, Крагујевац, дипломирао на основним студијама 30.06.2020. године, са просечном оценом у току студија 9,13
 6. Михајловић (Зоран) Тања, Александровац, Факултет за менаџмент, Сремски Карловци, дипломирала на основним студијама 07.09.2020. са просечном оценом у току студија 9,59
 7. Пецикоза (Јордан) Зорана, Александровац, Филолошки факултет, Београд, дипломирала на основним студијама 13.07.2020., са просечном оценом 9,05
 8. Ђукић (Милан) Андријана, Александровац, Пољопривредни факултет, Београд, дипломирала на основним студијама 11.09.2019. са просечном оценом у току студија 9,63
 9. Бонџић (Зоран) Кристина, Александровац, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, дипломирала основне 14.09.2020. са просечном оценом 9,20
 10. Прокић (Срећко) Тамара, Горње Ратаје, Природно-математички факултет, Крагујевац, дипломирала на основним студијама 01.09.2020. са просечном оценом 9,21

 

– За успех у току студија:

 

 1. Петковић (Горан) Андрија, Александровац, Медицински факултет Београд, 5. година интегрисаних студија студија, са просечном оценом 9,6
 2. Сталетовић (Марјан) Марија, Александровац, Учитељски факултет, Београд, 4. година основних студија са просечном оценом 9,69
 3. Трифуновић (Милош) Лука, Александровац, Правни факултет, Београд, 4. година основних студија, са просечном оценом 9,54
 4. Видојевић (Ненад) Исидора, Александровац, Факултет организационих наука, Београд, 2. година основних студија, са просечном оценом 9,82
 5. Џамић ( Дејан) Ненад, Александровац, Електротехнички факултет, Београд, 4. година основних студија, са просечном оценом 9,81
 6. Новаковић ( Марио) Виктор, Шљивово, Математички факултет, Београд, 3. година основних студија, са просечном оценом 9,75
 7. Марковић (Саша) Марија, Александровац, Математички факултет, Београд, 2. година основних студија, са просечном оценом 9,70
 8. Бонџић ( Зоран) Богдан, Александровац, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2. година основних студија, са просечном оценом 9,57
 9. Црноглавац Поповић( Милутин) Милица, Александровац, Хемијски факултет, Београд, дипломирала основне студије 11.09.2019. са просечном оценом 9,63, дипломирала мастер 21.09.2020., са просечном оценом 10,00, докторске студије у току, Укупно: 9,81
 10. Поповић ( Ивица) Вукашин, Александровац, Медицински факултет Београд, 6. година интегрисаних студија студија, са просечном оценом 9,74
 11. Дуњић (Бојан) Марко, Александровац, Биолошки факултет, Београд, дипломирао на основним студијама 14.07.2017, са просечном оценом 9,93, дипломирао на мастер студијама 21.06.2018, са просечном оценом 10,00, докторске студије у току Укупно: 9,96
 12. Сара (Иван) Левић, Александровац, Филолошки факултет, Београд, 3. година основних студија, са просечном оценом 9,74
 13. Данијел (Драган) Милинчић, Александровац, Пољопривредни факултет, Београд, дипломирао основне 26.09.2016. са просечном оценом 9,95, дипломирао мастер 22.09.2017. са просечном оценом 10,00, 3. година докторских студија са просечном оценом 10,00, укупан просек у току студија 9,98 *
 14. Ђукић (Славољуб) Марија, Плоча, Факултет организационих наука, Београд, 4. година основних студија са просечном оценом 9,72
 15. Милојевић (Бојан) Анђела, Александровац, Факултет организационих наука, Београд, 4. година основних студија, са просечном оценом 9,64

 

Комисија:

    Председник – Миљан Арсић, с.р.

 

 

                        Чланови:

Маријана Милошевић, с.р.

Маријана Цветковић, с.р.

Бојан Милетаковић, с.р.

Бранко Рајчић, с.р.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email