«

»

авг 24

Интерни конкурс за попуњавање радног места

Република Србија
Општина Александровац
Општинска управа
Број: 111-12 / 2022 – 01
Датум: 24.08.2022.год.
Александровац

 

На основу члана 83 Закона о запосленима у аутономном покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник Р.С.“ бр. 21/16 ,113/17,  95/18 и 114/21) члана 5. и 6. Уредбе о спровођењу интерног и јавног  конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16 и 12/22), Општинске управа општине Александровац оглашава

 

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 

Организацони облик у коме се радно место попуњава: Општинска  управа општине Александровац, ул.Јаше Петровић бр.26, Александровац 37230

Раднo местo које се попуњава и услови за рад на раднoм месту :

 

          Саветник за управљање пројектима и праћење локалног економског развоја, одељења за локални економски развој и пољопривреду

     -1 (један) извршилац, у звању:  саветник

 

          Услови: Стечено високо образовање из друштвено хуманистичких наука – научна област менаџмент и бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци.

          У изборном поступку проверавају се: глобално познавање прописа који су везани за израду и реализацију пројеката локалног економског развоја ; способност препознавања потреба за унапређењем развоја у одређеној области и у вези с тим  испитивање расположивих ресурса и проналажење начина за обезбеђивањем ресурса који недостају; познавање  процеса тј. фаза у изради и реализацији пројеката ЛЕР-а ;способност отклањања могућих проблема изради и реализацији пројеката ЛЕР-а;способност препознавања ризика у реализацији одређеног пројекта и проналажења најприкладнијег одговора на ризик; способност рада у тиму;  познавање рада на рачунару.  

         Место рада : Александровац

 

          Докази о испуњавању прописаних услова за рад на радном месту које се попуњавају и које је кандидат обавезан да приложи: оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту, доказ о познавању рада на рачунару, одговарајући доказ о радном искуству, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да лице није осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, доказ да се лице налази у радном односу на неодређено време у Општинској управи општине Александровац .

 

 

            Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата проверавају се путем усменог разговора са кандидатима чије су пријаве благовремене и потпуне, који ће се обавти у просторијама Општинске управе Александровац о чему ће се кандидати обавестити телефонским путем на бројеве које су навели у пријави.

 

            Рок у коме се подносе пријаве на интерни конкурс: 8 (осам) дана од дана када је интерни конкурс објављен на огласној табли Општинске управе Александровац .

          Интерни конкурс ће се објавити и на интернет страници општине Александровац.

            Име и презиме лица задуженог за давање обавештења о интерном конкурсу: Јелица Костић, телефон: 3554-556.

 

Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска  управа општине Александровац, ул.Јаше Петровић бр.26, са назнаком „за интерни конкурс“

 

Датум објављивања: 24.08.2022.године.

 

Податак о месту, дану и времену када ће се обавити провера оспособљености, знања и вештина кандидата: биће накнадно утврђен.

 

Напомена: На интерни конкурс могу да учествују службеници запослени на неодређено време у Општинској управи општине Александровац. Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници у истом звању или службеници који испуњавају услове за напредовање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава.

           Н А Ч Е Л Н И К                                                                                                   Милан Минић, дипл. правник

Print Friendly, PDF & Email