«

»

јан 11

Иницијатива за доделу награда и признања

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ДОДЕЛЕ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА
Број: 020-4/2016-01
Датум: 06.01.2016. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Скупштина општине Александровац сваке године свечано обележава Дан општине.

Дан општине Александровац је 14. фебруар “Свети Трифун“.

Поводом Дана општине свечано се уручују награде и признања општине Александровац. Награде и признања додељују се: појединцима, предузећима, установама, месним заједницама, удружењима грађана за изузетне резултате остварене у области привреде, образовања и васпитања, науке, културе, здравствене заштите, социјалне и дечје заштите, физичке културе, заштите животне средине, развој локалне самоуправе и других видова стваралаштва и хуманитарног деловања општине Александровац.

Одлуком о установљењу награде и признања општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ бр.1/2011) установљене су: Фебруарска награда као највише признање  Општине која се додељује за дело које представља  највредније достигнуће  у Општини и у једној години се може доделити једна награда. Плакета Општине која  се додељује за изузетне  резултате у дужем периоду у областима наведеним у ставу 4. овог обавештења. У једној години могу се доделити до 3 плакете. Плакета општине се може доделити истом лицу само једном.  Похвала Општине додељује се за постигнуте успехе у раду наведеним у ставу 4. овог обавештења у години која претходи години додељивања. У једној години могу се доделити  до 10 похвала.

Такође Одлуком о установљењу звања почасни грађанин општине Александровац као јавном признању Општине ово звање може се доделити појединцима чија изузетна дела или активности доприносе напретку и афирмацији Александровца и богатијем и хуманијем животу његових грађана. Звање почасни грађанин може се доделити грађанима Републике Србије, осим грађана који имају пребивалиште на територији општине Александровац, као и страним држављанима.

Иницијативу за доделу звања почасни грађанин и награде и признања могу поднети предузећа, установе, друштвене организације, удружења грађана, органи општине, радна тела Скупштине, Месне заједнице и група грађана Комисији за награде и признања Скупштине општине Алекандровац  до  20. јануара 2016. године.

Иницијатива за доделу награда и признања и звања почасног грађанина општине Александровац мора бити образложена.

                                                                                                                 Председник

                                                                                                   Комисије за награде и признања

                                                                                                           Мирослав Ивановић, с.р.

Print Friendly, PDF & Email