Arhiva po kategoriji: Скупштинске одлуке

мар 25

Предлог – Годишњег  Програм заштите , уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац за 2019.годину.

ПРЕДЛОГ             На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 62/06 ,65/08/др. закон,41/09,112/15,80/17 и 95/18-др. закон ), члана 32. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“ број 129/2007 , 83/2014- др. закон , 101/16-др. закон и 47/18) и члана 40. Статута општине Александровац („Службени лист општине Александровац број 2/19),  уз сагласност …

Nastaviti čitanje »

окт 26

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЕВРОПСКЕ ПОВЕЉЕ О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

                                                                                         На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“ бр.129/07,83/14 …

Nastaviti čitanje »

сеп 03

ПОСЛОВНИК o раду Комисије за  избор чланова Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана  општине Александровац  2018- 2023

На основу тачке 17.1.2.Локалног антикорупцијскоr плана општине Александровац  2018- 2023 („Сл.лист општине Aлександровац „, бр. 5/18) и става 3 Решења о формирању и именовању Комисије за избор чланова Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана  општине Александровац  2018- 2023 бр. 020-234/2018-01 од 25. јуна 2018.године, Комисија за избор чланова Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског …

Nastaviti čitanje »

јун 15

Одлука о завршном рачуну буџета општине Александровац за 2017. год

Р е п у б л и к а  С р б и ј а ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ О п ш т и н с к а  у п р а в а Одељење за финансије и локално економски развој Број : 403-300/2018-03 Датум : 04.05.2018.год. А л е к с а н д р о …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave