Arhiva po kategoriji: Скупштинске одлуке

јан 11

Годишњи план јавних набавки Скупштине општине Александровац за 2018.годину

  Годишњи план јавних набавки Скупштине општине Александровац за 2018.годину на објаву, број 404-7/2018 од 11.01.2018.године.  

јан 04

Одлукa о буџету општине Александровац за 2018.годину, број 020-340/2017-01 од 11.12.2017.године.

           На основу члана 43. Закона о буџетском систему (”Службени гласник Републике Србије”, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон ,103/15 и 99/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Србије”, брoj 129/07 и 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 26. Статута општине Александровац (”Службени лист општине Александровац”, брoj 7/08, 1/12, …

Nastaviti čitanje »

јан 04

Измене и допуне одлуке о буџету општине Александровац за 2017.годину, број 020-339/2017-01 од 11.12.2017.године

 На основу члана 47. Закона о буџетском систему (”Службени гласник Републике Србије”, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон ,103/15 и 99/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Србије”, брoj 129/07 и 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 26. Статута општине Александровац (”Службени лист општине Александровац”, брoj 7/08, 1/12, 13/12 …

Nastaviti čitanje »

сеп 12

Oдлука о општем кућном реду у стамебним и стамбено-пословним зградама на територији општине Александровац

На основу члана 76. Закона о становању и одржавању зграда(„Службени гласник РС“, бр. 104/2016) и члана 26.Статута општине Александровац ( ” Службени лист општине Александровац ” , број 7/08,1/12,13/12,3/13,11/16 и 4/17) , Скупштина општине Александровац , на XI седници одржаној 12. септембра 2017. године , донела је О Д Л У К У О ОПШТЕМ …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave