«

»

сеп 03

ЈАВНИ ПОЗИВ – за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности

На основу члана 55. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број 020-793-10/13-01 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 020-793-12/13-01, Организациони одбор Привредно-туристичке манифестације “Жупска берба 2013“, објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање понуда

у поступку јавне набавке мале вредности

 

Услуге ангажовања извођача музичког програма

на манифестацији “Традиционална Жупска берба 2013“

ЈН бр 03/2013

 

Предмет јавне набавке: Услуге ангажовања извођача музичког програма на сцени на тргу у време трајања манифестације “Традиционална Жупска берба 2013“ у периоду од 19. до 22. септембра 2013. године.

Јавна набавка је обликована у три партије:

Партија 1 – услуге ангажовања извођача: Мирослав Радовановић, Зоран Јовановић, Ранко Стојанић-Шоро и Раша Павловић са оркестром, за извођење музичког програма на сцени на тргу, Трг ослобођења бр. 1, 37230 Александровац, у петак 20.09.2013. године, са почетком у 20:00 сати у трајању од најмање 120 минута

 

Партија 2 – услуге ангажовања музичке групе ’’YU GRUPA’’ за извођење музичког програма на сцени на тргу, Трг ослобођења бр. 1, 37230 Александровац, у суботу 21.09.2013. године, са почетком у 21:00 сат у трајању од најмање 120 минута

 

Партија 3 – услуге ангажовања извођача: Харис Џиновић, за извођење музичког програма на сцени на тргу, Трг ослобођења бр. 1, 37230 Александровац, у недељу 22.09.2013. године, са почетком у 20:00 сати у трајању од најмање 120 минута

 

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници Општине Александровац: www.aleksandrovac.rs.

 

Рок за достављање понуда је 11. септембар 2013. године до 12:00 часова.

 

Понуду доставити у затвореној коверти на адресу:

Општина Александровац – Организациони одбор “Жупске бербе 2013“

улица Јаше Петровића 26

37230 Александровац

са назнаком: “Понуда за јавну набавку: Услуге ангажовања извођача музичког програма на манифестацији “Традиционална Жупска берба 2013“, ЈН број 03/2013 НЕ ОТВАРАТИ – Партија бр. _____“

 

Јавно отварање понуда је 11. септембра 2013. године у 12:15 часова у просторијама Општинске управе општине Александровац.

 

Особа за контакт: Горан Ерић, телефон: 062/276-390, е-mail адреса: soalekn@ptt.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (*.PDF 156KB)

Print Friendly, PDF & Email