«

»

јун 27

Oбавештење о закључењу уговора за набавку број 9у/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-164-7/2023
Датум:27.06.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 9У/2023)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке: Предмет набавке су услуга предштампе,израде коверата без повратнице,персоналну штампу,машинско инсертовање,уштампавање променљивих адресних података на страни I коверте.

Ознака и назив из Општег речника набавке:79800000-услуге штампања и сродне услуге

Процењена вредност: 291.666,67  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 259.000,00 динара без ПДВ-а,односно 310.800,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 12.06.2023.године на  mail адресу привредног  субјеката и то:

-“hibridnaposta@posta.rs“.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда.

Подаци о подносиоцу понуде:Јавно предузеће“Пошта Србије“,РЈ“ Хибридна пошта”,ул.Таковска,бр.2,Београд.

Основни подаци о вршиоцу услуге: Јавно предузеће“Пошта Србије“,РЈ“ Хибридна пошта”,ул.Таковска,бр.2,Београд.

ПИБ:100002803,МБ:07461429,за понуду број 2023-78756/3 од 12.06.2023.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-164-2/2023 дана 13.06.2023.године.

Print Friendly, PDF & Email