«

»

сеп 03

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-207-6/2018
Датум:03.09.2018.године.
Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,
37230 Александровац
E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374, МБ:07194838
Тел: 037/ 3751 145; Факс: 037/ 3751 145

Обавештење о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

 

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Општина Александровац Општинска управа,
улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац; www.aleksandrovac.rs

2.Врста Наручиоца: јединица локалне самоуправе.

3.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Културно уметнички
програм-ангажовање извођача за Жупску бербу 2018 у оквиру кога ће бити одржани концерти:
концерт музичке групе “Бане Лалић и МВП“; концерт музичке групе “Неверне бебе“ и
концерт извођача Фахрете Живојиновић-Лепе Брене, ОРН:92312000-Уметничке услуге.

4.Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда:
Чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН прописано је да Наручилац може спроводити преговарачки
поступак без објављивања позива за подношење понуда, ако, због техничких, односно
уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих
права набавку може извршити само одређени понуђач.

5.Назив и адреса лица којима ће Наручилац послати Позив за подношење понуда:
Позив за подношење понуда упућен је:
-Агенцији за извођачку уметност “Балкан Арт“, ул. Душана Вукасовића, број 38а/9, Београд,
за извођача групу “Бане Лалић и МВП“;
-Агенција за извођачку уметност “MoniCart “ Нови Сад, ул.Булевар Јована Дучића, бр. 7, Београд
За извођача групу “Неверне бебе“ Београд и
-Студију за извођење музичких програма “STAGE B TEAM“ Велико Поље, улица бб за извођача
Фахрету Живојиновић-Лепу Брену.

Александровац 03.09.2018.године.

 

КОНКУРСНСА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Print Friendly, PDF & Email