«

»

авг 23

Oбавештење

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за пољопривреду и рурални развој
Број: 501-61/2018-06
Датум: 23.8.2018.год.
АЛЕКСАНДРОВАЦ

  

                    Општинска управа Општине Алекандровац, Одељење за пољопривреду и рурални развој

О Б А В Е Ш Т А В А

  

Заинтересоване органе и организације и заинтересовану  јавност да је Општинској управи општине Александровац, поднет захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта базне станице “KS57/KSU57/KS057 Алексндровац 2 (Вино Жупа)“, носиоца пројекта  Телеком Србија, предузеће за телекомуникације а.д., Таковска 2, Београд.

             Заинтересовани органи и организације и заинтересована   јавност могу погледати сву поднету документацију у Општинској управи општине Александровац,  Јаше Петровића 26, и поднети приговор у року од 10 дана од дана објављивања обавештења, сваког радног дана 0д 7,00 до 15,00 часова.

Поступак води

Саветник за заштиту животне средине и туризам                                                                                                            Општинска управа

        Радица Џамић Старинац,дипл.инж                                                                                                                 Општине Александровац

Print Friendly, PDF & Email