Списак издатих локацијских услова

 

Списак  издатих локацијских услова  у   2016.  години

 

Ред. број

Број  предмета

Назив инвеститора Захтев  и локација изградње Намена објекта

Датум

+

1

350-18/2016-04 Епс дистрибуција Крушевац Изградња Далековода

Вранштица

 

Прикључак на СБТС Плочаза Вранштици 24.03.2016 open-file-icon

2

350-9/2016-04 „Јуниор Комерц“ доо Реконструкција дел пост. Објекта –затворено складишта за за сточну храну Пословни објекат  КП 396 КО Стањево 29.03.2016 г open-file-icon

3

350-13/2016-04 Милутин Живановић из Ракље Изградња пољопривредне зграде КП 1148

КО Ракља

28.03.2016 open-file-icon

4

350-7/2016-04 Подрум пића Ћирић Кожетин Изградња пословног објекта и објекта пољопривредног КП 214/27 КО Кожетин 31.03.2016 open-file-icon

5

350-24/2016-04 Дубовац Милун Александровац Изградња потпорног зида и ограде КП 1806/31 КО Александровац 13.04.2016 open-file-icon

6

350-25/2016-04 Драган мијатовић

Ботурићи

Изградња објекта за складиштење пољопривредних производа КП 1399/2 КО Ботурићи 14.04.2016 open-file-icon

7

350-19/2016-04 „Снекопром“ доо Александровац Изградња гараже КП 1054/7 КО Александровац 15.04.2016 open-file-icon

8

350- 28/2016-

04

ЕПС дистрибуција

ДОО Београд

огр. Крушевац

Изградња СБТС

„Трнавци 2“ у

Трнавцима

КП 1907 КО

Трнавци

19.04.2016 open-file-icon

9

350-27/2016- 04 Милан Милутиновић из Доњег Ступња Изградња екон. Објекта за смештај пољ. машина КП 168 КО Горњи Ступањ 21.04.2016. open-file-icon

10

350-30/3016-04 Кнежевић Владан из Александровца Изградња стамбеног објекта КП 1294 КО Александровац
25.04.2016.
open-file-icon

11

350-32/2016-04
ЕПС дистрибуција ДОО Београд огр. Крушевац Стубна бетонска ТС 10/0.4 „Д. Злегиње 2“ КП 649 КО Доње Злегиње 28.04.2016. open-file-icon

12

350-22/2016-04 Љубисав Ђурић из из Алексансровца Доградња стамбеног обј. Поред постојећег КП 2755 КО Александровац
9.05.2016.
open-file-icon

13

350-33/2016-04 Лапчевић Далибор
Рокци
Изградња стамб. Објекта у Александровгцу КП 1737/2 КО Александровац 24.05.2016. open-file-icon

14

350-34/2016-04 ЈУ БИГАТТОН доо Беогрд Изградња објекта каптаже у Плочи КП  1370/1 КО Плоча 16.05.2016. open-file-icon

15

350-39/2016-

04

Владица Прибановић из

Ржанице

Ст. Објекат са 2 стана, гаражом и пословним  простором КП 3137/1 КО

Алексансровац

9.06.2016 open-file-icon

16

350-41/2016-04 Бежановић Мииодраг Доњи Вратари Изградња  Хладњаче КП. 472 КОДоњи Вратари 24.06.2016 open-file-icon

17

350-46/2016-04 „Ица Комерц“

Стањево

Изградња складишта КП 421/1, 422/1 и 429/12 све КО Стањево 24.06.2016 open-file-icon

18

350-47/2016-04 Пуношевац Слободан Пањевац Изградња стамбеног објекта КП 985 КО Доброљубци 4.07.2016 open-file-icon

19

350- 54/2016-04 Стајковац Југослав Александровац Прикључак КВ 1 КВ за стамб. Обј. КП 834/2 КО Бзенице 27.07.2016 open-file-icon

20

350-52/2016-04 Миломир Обрадовић Мрмош Зграда за чување, узгој и склад. Пољ. производа КП 542/6 КО Мрмош 28.07.2016 open-file-icon

21

350-55/2016-04 Брами ДОО Александровац Реконструкција крова КП 781/3 КО Витково 29.07.2016 open-file-icon

22

350-53/2016-04 Самардџић Витомир Стубал Прикључни кабловски вод10 КВ За СБТС КП 1/1КО парчин 9.08.2016 open-file-icon

23

350-64/2016-04 Иван Дуњић ИЗ Александровца Изградња стамб. Породич.  објекта КП 2297 КО Александровац  26. 09.2006 open-file-icon

24

350-

63/2016 04

Три де партнерАлександровац Реконструкција и доградња пост. Објекта у пост. Габар КП 3086 КО Александровац  03.10.2016 open-file-icon

25

350 – 72/2016-04 ЕПС дистриб. Доо беогр. Огр. Крушев. Изгр. Стубне бет. ТС 10/0,4 са далеко.Вранштица КП: КО Плоча и КО ВранштицаДалековод надз  18.10.2016 open-file-icon

26

 350-73/2016-04  Здравковић Будимир
Александровац
 Изградња надстрешнице спратности П  КП 645/3 КО

Александровац

 04.11.2016 open-file-icon

27

350-76/2016-04 Дубовац Радован

Рашка

Реконструкција и доградња и надградња стамбеног

П+Пк

КП 1986 КО

Александровац

09.11.2016. open-file-icon

28

350-82/2016-04 Лапчевић Драган

Александровац

Изградња гараже

П+Пк

КП 1801/2 КО

Александровац

23.12.2016. open-file-icon
Print Friendly, PDF & Email